Lønn, tjenestevilkår, arbeidsmiljø og pensjon

BFO skal arbeide for at Forsvaret skal være en trygg, attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass. Arbeidsgiver og arbeidstaker har ulike plikter og rettigheter. BFO sørger for at våre medlemmer behandles iht. gjeldende lover, avtaler og bestemmelser, slik at deres rettigheter ivaretas.

Arbeidslivet reguleres av flere viktige lover, der de viktigste for deg som tilsatt i Forsvaret er arbeidsmiljøloven, statsansatteloven, forsvarsloven og ferieloven. I tillegg til lover har vi avtaler. Alle har krav på en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen er viktig og regulerer de viktigste sidene i et arbeidsforhold. I Forsvaret er du også omfattet av hovedtariffavtalen i staten (HTA). Tariffavtalen går foran arbeidsavtalen. Det betyr at det som står i arbeidsavtalen ikke gjelder hvis det strider mot tariffavtalen. Forsvaret har også ulike særavtaler, som regulerer bestemte temaer.

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtalen for Forsvaret (HA/TA) regulerer «spillereglene» mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiversiden. HA/TA er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse, og skal gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles. BFO har tradisjon for, og ser effekten av å samarbeide med arbeidsgiver for å finne de beste løsningene for medlemmene.

Innenfor de ulike områdene gitt nedenfor under Tjenestevilkår og arbeidsvilkår, er det gitt linker til aktuelle lover, forskrifter, avtaler og øvrig regelverk.

Bfo no Board illustrasjon

Ny disponering i Forsvaret?

Flytte eller pendle? Hva med ferie? Bolig - kan jeg leie eller må jeg kjøpe sivilt?

Alt og mer til finner du informasjon om her.

Lønn

BFO arbeider for at personell i den militære profesjon skal ha en lønnsutvikling som sikrer at forsvarssektoren er en konkurransedyktig arbeidsplass, og følger utviklingen i samfunnet for øvrig. Dette inkluderer variable tillegg.

Tjenestevilkår og arbeidsmiljø

I Forsvaret skal det være balanse mellom arbeid og privatliv. Personellet skal ha et tjenestemønster, der rettigheter og plikter er balansert og forutsigbart. Det må legges til rette for reell mulighet for valg i forskjellige deler av karrieren, tilpasset resten av livet. BFO jobber for utvikling av sosiale og vilkår forhold, slik at evnen til å beholde og utvikle tilsatte øker.

Du som tilsatt har krav på et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. BFO arbeider for at arbeidslivets virkelighet er innrettet slik at personellets belastning står i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Alle medlemmene av den militære profesjon skal behandles med likeverd.

Relevant regelverk og lover

Mye brukt regelverk, samt andre relevante lover som kan være relevant for personell i Forsvaret.

Hovedtariffavtalen i Staten (HTA)

Tariffavtale for Statsansatte med bestemmelser om lønn, godtgjøring, lokale forhandlinger, arbeidstid, pensjon mm.
Les mer

Hovedavtalen i Staten med tilpasningsavtale (HA/TA)

Grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, bestemmelser om medbestemmelse, samhandling arbeidsgiver og tillitsvalgte mm.

Les mer

Statens personalhåndbok (SPH)

Inneholder informasjon om arbeidsgiverpolitikk, ansettelse, arbeidstid, forsikring, pensjon og hovedtariffavtalen i staten mm.
Les mer

Personalforvaltning

Styrer det meste av detaljer i personellforvaltningen.
Les mer

Arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret (ATF)

Særavtale for Forsvaret om arbeidstidsbestemmelser.
Les mer

Fredsregulativet (FR)

Dette regelverket inneholder beskrivelser av kadettenes vilkår og økonomiske støtteordninger, blant annet.

Les mer

Arbeidsmiljøloven (AML)

Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt arbeidsmiljø, rettferdige ansettelsesforhold, inkludering og samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

Les mer

Statsansatteloven

Statsansatteloven er loven som regulerer arbeidsforhold i staten. Erstattet tjenestemannsloven.

Les mer

Forsvarsloven

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mm. Særregler som militært tilsatte må forholde seg i tillegg til/eller i stedet for statsansatteloven.

Les mer

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker.

Les mer

Offentligloven

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til innsyn i dokumenter i offentlig forvaltning.

Les mer

Ferieloven

Regler ifm. feriefritid og feriepenger.

Les mer

Lov om Statens pensjonskasse

Les mer

Militær straffelov

Les mer

Yrkesskadetrygdloven

Les mer

Opplever du urettmessig behandling?

Dessverre ser vi at mange blir urettmessig behandlet, uten at de gjør noe med det. Er du i den minste tvil om du har blitt behandlet på en urettmessig måte? Ta kontakt din hovedtillitsvalgte, så kan dere sammen vurdere om hvordan din sak bør håndteres. Vårt nettverk av tillitsvalgte er stort, og vi stiller opp for deg når du trenger det. Hvis du ikke kjenner din tillitsvalgte, eller ønsker å kontakte noen andre, ta kontakt med BFO direkte.

Les om hvordan du bør gå frem