Lønn, arbeidsvilkår og pensjon

For at Forsvaret skal være en god arbeidsplass er det viktig at arbeidslivets spilleregler etterleves. En av vår viktigste oppgave som arbeidstakerorganisasjon er å sørge for at alle våre medlemmer behandles i henhold til gjeldende regelverk, og får ivaretatt sine rettigheter.

Lover, avtaler og regelverk i Forsvaret

Alle som jobber i Forsvarsetaten er ansatt i staten, og mange av statlige lover og avtaler vil også gjelde for oss. Eksempel på dette er Hovedavtalen i staten, Statsansatteloven og Arbeidsmiljøloven. I tillegg har vi egne lover som er spesielt utarbeidet for personell ansatt i Forsvaret. Lover er ofte veldig generelle og gir lite detaljer i praktisk personalforvaltning. Derfor finnes det flere instrukser og avtaler som er gitt ut av Forsvarsdepartementet og Forsvaret selv. De avtaler og instrukser som Forsvaret gir ut vil kun omhandle de som Forsvaret selv kan bestemme, og som ikke er regulert i andre lover eller bestemmelser.

Det understrekes at lover og regelverk, herunder Forsvarets egne regler er i stadig endring og revisjon. Vi anbefaler:

  • FOBID: FOBID er Forsvarets publiseringsløsning for avtaler, regelverk og andre styrende dokumenter.
  • Lovdata: Her kan du søke etter lover og avtaler.

Opplever du urettmessig behandling?

Dessverre ser vi at mange blir urettmessig behandlet, uten at de gjør noe med det. Er du i den minste tvil om du har blitt behandlet på en urettmessig måte? Ta kontakt din hovedtillitsvalgte, så kan dere sammen vurdere om hvordan din sak bør håndteres. Vårt nettverk av tillitsvalgte er stort, og vi stiller opp for deg når du trenger det. Hvis du ikke kjenner din tillitsvalgte, eller ønsker å kontakte noen andre, ta kontakt med BFO direkte.

Les om hvordan du bør gå frem

Lønn

BFO arbeider for at personell i den militære profesjon skal ha en lønnsutvikling som sikrer at forsvarssektoren er en konkurransedyktig arbeidsplass, og følger utviklingen i samfunnet for øvrig. Dette inkluderer variable tillegg.

Arbeidsvilkår

BFO arbeider for at arbeidslivets virkelighet er innrettet slik at personellets belastning står i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. BFO skal påpeke og følge opp alle tilfeller der Forsvaret bryter arbeidsmiljølovens, øvrige lover og inngåtte avtalers intensjoner og bestemmelser, slik at det er samsvar mellom lov- og avtaleverk, arbeidslivets virkelighet og personellets behov.

Relevant regelverk og lover

Mye brukt regelverk, samt andre relevante lover som kan være relevant for personell i Forsvaret.