Lønn, tillegg, kompensasjon og reise

Regelverk rundt lønn, tillegg, kompensasjon og reise

Lønn

Lønnen din er regulert i en Hovedtariffavtale. For ansatte i Forsvaret så gjelder Hovedtariffavtalen i Staten. Avtalen regulerer bestemmelser bl.a. om lønn, godtgjøringer, lokale forhandlinger og pensjon.

Her finner du Hovedtariffavtalen i Staten.

I tillegg til Hovedtariffavtalen i Staten er det en rekke særavtaler som både gjelder personell som jobber i Staten og Forsvaret.

Lønnstillegg

I Forsvaret har vi en rekke lønnstillegg, og dermed også særavtaler som som beskriver og regulerer dette:

Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) - Særavtale som regulerer tillegg som bl.a. vakt, øving og fartøytjeneste i Forsvaret.

Kompensasjonsavtalen - Særavtale om bl.a. ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret.

Lønnsbegreper og lønnstabell

Det kan være flere ukjente begrep i første møte med en lønnstabell. Flere av disse begrepene går også igjen på lønnslippen din.

  • Lønnsplan: Et samlebegrep for lønnstabell, lønnsrammer og oversikt over de ulike stillingskoder i Staten.
  • Lønnsansiennitet: Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller innen en sektor.
    Begrepet lønnsansiennitet benyttes for å definere den trinnvise stigningen i lønn i takt med økende ansiennitet.
  • Lønnsramme: Lønnsrammene angir startlønnstrinn og hvilke lønnstrinn man rykker opp til ut fra ansiennitet (antall år) i stillingen. Eksempelvis er det statlige lønnssystemet på vår Hovedtariffavtale inndelt i til sammen 39 lønnsrammer. Alle stillinger er knyttet til en lønnsramme som angir den laveste og høyeste lønnen det er mulig å oppnå for stillingen.
  • Lønnsalternativ: Innenfor hver lønnsramme finnes det flere lønnsalternativer (alternative ansiennitetsstiger), en stilling kan plasseres inn i. Lønnsalternativ 3-10 innebærer lønn iht. ansiennitet. Fra alternativ 11 direkte plasseres du i lønnstrinn.
  • Lønnstrinn: Lønnstrinnet henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene.

Hva består inntekten din av?

Det kan være greit å skille på lønn, tillegg og inntekt;

Grunnlønn:
Et mål på din militære grad, din realkompetanse, stillingens lønnsplassering, vår forhandlingsvilje og evne, samt arbeidsgivers tilbud.

Alt dette påvirker lønnstrinnet ditt, altså den pensjonsgivende delen av din inntekt.

Det kalles også gjerne grunnlønn - og den får du uansett utbetalt hver måned så lenge du er ansatt.

Tillegg:
Tillegg er gjerne aktivitetsbasert og/eller risikobasert. Er du på øvelse, på vakt eller jobber overtid er dette tillegg (ATF) som bidrar til å øke din inntekt. Er du flyver, redningsmann, på fartøy, eksplosivrydder eller gjør annet særlig risikofylt arbeid kan du motta tillegg for dette (kompensasjonsavtalen).

Grunnlønn pluss tillegg utgjør dermed din totale inntekt (lønn).

BFOs Lønnstabell

Her kan du finne vår lønnstabell med hovedlønnstabell for arbeidstakere i Staten fra 1.mai 2021, med utdrag fra ATF-tabellene (Arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret).

Lønnsfolder fra mai 2021

Relevant regelverk lønn/tillegg

Relevant regelverk kompensasjon/reise