Tillitsvalgt

Medbestemmelse i praksis.

Tillitsvalgt i BFO

Tillitsvalgte i BFO er valgte representanter for medlemmer i sin avdeling. Oppgaven til den tillitsvalgte er å ivareta medlemmenes interesser gjennom møter med arbeidsgiver. Dette skjer på alle nivå i Forsvaret.

I BFO er det flere nivå med tillitsvalgte, som gjenspeiler Forsvarssektorens struktur og organisering.

 • Hovedtillitsvalgte
 • Arbeidsplasstillitsvalgte
 • Fastlønnet tillitsvalgt/frikjøpt tillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt (HTV):

I hver driftsenhet i Forsvaret (DIF) er det en hovedtillitsvalgt. Vervet er ikke tidsbegrenset, og vedkommende er HTV så lenge medlemmene eller HTV selv ønsker.

De hovedtillitsvalgte er medlemmenes representant i møtet med arbeidsgiver. HTV har rett på tjenestefri for å ivareta sitt verv på vegne av medlemmene.

Et utvalg av hovedoppgaver:

 • Partsrepresentant for BFO i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter med DIF-sjef
 • Ivareta enkeltmedlemmets rettigheter ovenfor arbeidsgiver i enkeltsaker
 • Gjennomføre lønnsforhandlinger på vegne av medlemmer

Rettigheter og plikter er hjemlet i Hovedavtalen i Staten med tilpasningsavtale for Forsvaret.

Arbeidsplasstillitsvalgt (ATV):

I hver avdeling/underavdeling finnes en arbeidsplasstillitsvalgt. Vedkommende velges på et medlemsmøte.

Den arbeidsplasstillitsvalgte skal ivareta medlemmenes medbestemmelse. Noen ATV'er har kun et fåtalls medlemmer, mens andre har over 1000 som skal ivaretas. Oppgavene vil derfor variere noe basert på antall medlemmer vedkommende har ansvar for. ATV har rett på tjenestefri for å ivareta sitt verv på vegne av medlemmene.

Et utvalg av hovedoppgaver:

 • Partsrepresentant for BFO i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter med lokal sjef
 • Holde medlemmene orientert om aktuelle saker
 • Drøfte arbeidsplaner på vegne av medlemmene
 • Følge opp saker meldt inn av medlemmene
 • Delta på sentrale informasjonsrunder og vervearbeid
 • Være bindeledd mellom det enkelte medlem og BFOs tillitsvalgte på alle nivå

Rettigheter og plikter er hjemlet i Hovedavtalen i Staten med tilpasningsavtale for Forsvaret.

Fastlønnet tillitsvalgt/frikjøpte:

Fastlønnet tillitsvalgt/frikjøpte er tillitsvalgte på heltid og har permisjon fra stillingen i Forsvaret. Dette er regulert i egne avtaler med Forsvarssjefen og den enkelte DIF-sjef.

Mange av fastlønnete tillitsvalgte har en formell tillitsvalgtfunksjon knyttet til de store DIF'ene og avdelingene. De er i den funksjonen disponert av Leder BFO.

Arbeidsoppgavene for en fastlønnet tillitsvalgt er i stor grad lik som med hovedoppgavene til hovedtillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte, i tillegg til at de skal støtte enkeltmedlemmer med krevende saker opp mot arbeidsgiver og støtte BFO sentralt i BFOs sekretariat.

I tillegg til fastlønnet tillitsvalgte som har HTV/ATV funksjon har vi fastlønnet tillitsvalgte på heltid som inngår i BFOs sekretariat som innehar andre arbeidsoppgaver.

Fastlønnet tillitsvalgte i BFO med HTV/ATV funksjon:

 • HTV Hæren
 • HTV Sjøforsvaret
 • HTV Luftforsvaret
 • Vara HTV Luftforsvaret
 • HTV Heimevernet
 • HTV Forsvarets operative hovedkvarter
 • HTV Utland
 • ATV Brigade Nord
 • ATV Marinen

Hva kan en tillitsvalgt gjøre for deg som medlem?

Hver dag jobber det tillitsvalgte for deg! På kontoret i Oslo sitter BFOs sekretariat. Der er det heltidsansatte som hver dag jobber med å ivareta din stemme inn i reforhandling av regelverk og spesielle avtaler tilpasset personell i Forsvaret.

Ute ved avdelingene finner du tillitsvalgte som kan svare deg på spørsmål, hjelpe deg med pensjonsutregning, støtte deg i møte med arbeidsgiver eller bare være et godt medmenneske når du trenger det.