Ill mann feltlue

Vil du bli tillitsvalgt?

Bli med å påvirke egen og andres hverdag, til det bedre.

Rollen som tillitsvalgt

Det er en tillitserklæring å bli valgt som tillitsvalgt. Det å være tillitsvalgt innebærer å ha et ansvar for flere enn kun seg selv. Vi pleier å si at du trenger et kaldt hode, men et varmt hjerte. Du vil få opplæring av BFO og du vil få plass i avdelingens indre liv - der beslutninger fattes.

Som tillitsvalgt får du tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag før andre - og du får muligheten til å påvirke prosessen frem mot beslutning. Som tillitsvalgt spiller ikke lenger graden noe rolle, og du blir tatt på alvor. Dette åpner opp for en mulighet for deg til å skaffe et stort nettverk tidlig i karrieren.

Hvorfor skal vi ha tillitsvalgte?

En rød tråd i arbeidstakerorganisasjonenes historie har vært:

 • Retten til å organisere seg

 • Retten til å inngå tariffavtaler

 • Retten til å ha forhandlinger

 • Retten til å kunne sette makt bak krav

 • Retten til å bidra i utviklingen av egen arbeidsplass

Arbeidslivets innretning

 • Trepartssamarbeidet: Betegnelse på samarbeid mellom organisasjoner som representerer arbeidsgivere, arbeidstakere (partene) og staten.
 • Lokalt partssamarbeid: Samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidsplassen. Et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, og en sentral del i hovedavtalene inngått mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
 • Hovedavtalen i Staten: Regulerer hvordan arbeidslivet skal orienteres og utøves.

Hva forventer vi av deg som tillitsvalgt?

Det å være tillitsvalgt er en krevende oppgave, og sett i lys av at organisasjonen vi arbeider i stadig er i utvikling så innebærer det at rollen som tillitsvalgt i aller høyeste grad er aktuell. Det viktigste vi ser etter i hos en tillitsvalgt er omsorg. Våre tillitsvalgte skal bry seg om menneskene rundt seg, og vil være med å bidra til deres beste.

Det er noen egenskaper og kvaliteter vi mener at tillitsvalgte bør ha for å for å mestre tillitsvalgtrollen;

 • Du bryr deg om mennesker
 • Er god ambassadør for BFO
 • Samarbeider og er løsningsorientert
 • Er til å stole på
 • Fronter meninger, tar diskusjoner og forhandlinger på vegne av andre
 • Forståelse av lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet og forhandlingsbestemmelser

Hva får du tilbake som tillitsvalgt?

 • Tillit fra dine kollegaer
 • Mulighet til å være med å påvirke
 • Personlig utvikling
 • Nettverk på tvers av forsvarsgrener
 • Bidrar til demokratisering av arbeidslivet (HTA §1)
 • Positivt å ha på CV (HTA §37)
 • Vervet gir kompetanse og skal vektlegges i vedkommende sin videre tjeneste og karriere

Rettigheter tillitsvalgte

Permisjon

Alle tillitsvalgte har krav på permisjon iht. Hovedavtalens bestemmelser for å følge opp sitt tillitsverv.

Tillitsvalgte skal ha rett til tjenestefri med lønn for å ivareta sitt tillitsverv. Tillitsvalgte skal ikke under tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs og konferanser i arbeidstakerorganisasjonens regi. Nødvendig reisetid kommer i tillegg til permisjonsrettighetene.

Tillitsvalgte har i tillegg rett til tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre offentlige verv.

Mer informasjon om permisjon for tillitsvalgte er beskrevet i Hovedavtalen med tilpasningsavtale (HA/TA).

Tilretteleggelse for tillitsvalgtarbeid

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for tillitsvalgsarbeid slik at den tillitsvalgte kan følge opp vervet sitt.

I Hovedavtalen i Staten (HTA) er det beskrevet hvilke rettigheter, plikter og tilrettelegging man har krav på og som kan forventes i rollen som tillitsvalgt. Tilleggsavtalen for Forsvaret gir ytterligere informasjon om hva som er gyldig i Forsvaret.

Spørsmål om rollen som tillitsvalgt?

Ill mann feltlue

Kjell Ivar Simensen

Kompetanseutvikler

Tlf: 951 32 939

E-post: kjell.simensen@bfo.no