Lokal lønn 2023

Informasjonsside om hva lokale lønnsforhandlinger er, og hvordan du kan levere inn et personlig lønnskrav.

Resultat forhandlinger gruppe 1

Partene ble i år enige om en lønnsøkning på 7,2%. Dette er inkludert de 31 000 kronene som ble gitt i det sentrale oppgjøret pr. 1 mai 2023.For de fleste vil dette innebære økning i lønnstrinn og i tillegg et kronetillegg for å oppnå en total økning på 7,2%.

Les mer

Resultatet av lokale lønnsforhandlinger er klart!

Resultatet av årets lokale lønnsforhandlinger betyr at en stor andel av våre medlemmer har fått en økning på minst ett lønnstrinn. I tillegg er det innført minimumsavlønning for de laveste OR-gradene (2,3,4 og 5) samt OF 1 og OF 1+.

Det ble også rom for å flytte OF 3/OR 8 fra spenn til stige og ett kronetillegg til de eldste OF 4. Resultatet fra lokale lønnsforhandlinger gjelder fra 1. mai 2023.

Fristen for å sende inn personlig lønnskrav gikk ut 15.september kl.2400.

Hva er lokale lønnsforhandlinger?

Hvert år gjennomføres det lønnsoppgjør i Staten. I år var det et mellomoppgjør, der forhandlingen kun dreier som om økonomi /penger og ramme for oppgjøret.

Lønnsoppgjøret i Staten ble gjennomført i mai. Gjennom forhandlingene ble det forhandlet frem en lønnsøkning på kr 31.000 med virkning fra 1. mai, til alle på vår tariffavtale. Kronetillegget medfører at store deler av våre grupper med militært tilsatte vil få økt kjøpekraft i dette oppgjøret. I tillegg er det avsatt 0,85 %, også med virking pr.1. mai 2023, til lokale lønnsforhandlinger.

I det statlige oppgjøret er det BFOs hovedorganisasjon YS Stat, som har forhandlet på vegne av alle BFOs medlemmer. Her deltok både BFOs ledelse og forhandlingsledere.

De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres mellom Forsvaret som arbeidsgiver, og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene.

Hvis forhandlingene delegeres videre ut til den enkelte driftsenhet, er det din hovedtillitsvalgte fra BFO som forhandler for deg.

De lokale lønnsforhandlingene er i hovedsak ment å skulle benyttes der det er endringer i stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver som det ikke er mulig å kompensere under andre punkter i Hovedtariffavtalen (HTA), eller å utjevne utilsiktede forskjeller i lønn.

Uavhengig av når de lokale lønnsforhandlingene er ferdigstilt vil virkningsdato på lokal lønn være 1.mai 2023.

Hva er årets pott?

Årets pott/avsetning/pengesum er på 0,85%. Dette utgjør i 2023 ca.90 millioner kroner som skal fordeles ut på ansatte i Forsvaret på vår Hovedtariffavtale.

De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres innledningsvis på sentralt nivå mellom Forsvaret som arbeidsgiver, og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Her forhandles det om hvordan den lokale potten/avsetningen skal fordeles. Normalt vil en stor del av potten/avsetningen delegeres ut til den enkelte driftsenhet der det er din lokale hovedtillitsvalgte som forhandler på vegne av deg som BFO-medlem.

Hva er vanligvis innholdet i de lokale lønnsforhandlingene?

I forhandlingene mellom arbeidsgiver (Forsvaret) og de tillitsvalgte er blant annet følgene tema:

 • Drøfte mål og strategi for lokal lønnsutvikling
 • Momenter som legges til grunn for å gi lønnstillegg
 • Erfaringer fra tidligere forhandlinger
 • Praktisk gjennomføring av forhandlingene
 • Avtale frist for overlevering av krav
 • Tiltak for særskilte grupper
 • Hensynet til likestilling og kompetanse
 • Lønnsmessige skjevheter
 • Lønnsutvikling for grupper
 • Lønnsutvikling kvinner og menn
 • Lønnsvurdering av arbeidstakere som har fravær på grunn av foreldrepermisjon
 • Lønnsvekst

Relevante frister

 • 31.august: Mulighet for å sende inn personlig lønnskrav.
 • 15.september: Siste frist for å sende inn personlig lønnskrav.
 • Oktober/november: Lokale forhandlinger mellom hovedtillitsvalgte på DIF-nivå og arbeidsgiver.
 • 31.oktober: Forhandlingene avsluttes og oppgjøret skal være ferdig. Eventuelle brudd og manglende grunnlag kan medføre forsinkelser i lønnsoppgjøret.
 • Desember 2023/ januar 2024: Tentativt utbetalingstidspunkt, med tilbakevirkende kraft fra 1.mai 2023. Det er Forsvaret (PLA) som er ansvarlig for utbetaling.

Lønnskrav

Å kunne fremme lønnskrav er i kjernen av hvorfor det er gunstig å være fagorganisert. Det at du har muligheten til å påvirke lønnen din, slik at den stemmer overens med arbeidsoppgaver og ansvar som følger stillingen, er viktig.

Vi oppfordrer alle våre tjenestegjørende medlemmer om å lese denne informasjonen og vurdere å sende inn et personlig lønnskrav.

Lønnskrav kan sendes her.

Det er mange unge kollegaer som ikke har levert lønnskrav før, som kan trenge veiledning fra de som har levert lønnskrav tidligere. Vi håper at også at avdelingene ivaretar kollegaer som eksempelvis er i permisjon, og minner dem på at også de kan fremme lønnskrav.

Hva gjør at jeg kan kreve mer lønn?

Begrunnelsene for å kreve mer lønn kan være mange. Eksempler kan være:

 • Skjevhet i lønn: Det er ikke samsvar mellom din og en kollegas lønn, i stillinger med ca. samme arbeidsoppgaver. Eksempelvis har to troppssjefer i samme kompani ulik lønn. Dette kan være grunnlag for å kreve mer lønn
 • Verv: Dersom du innehar ulike verv i avdelingen kan dette være grunnlag for å kreve mer lønn. Eksempelvis dersom du er BFO-tillitsvalgt.
 • Oppgaver utenfor stillingsbeskrivelse: Dersom du har andre arbeidsoppgaver enn det som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen eller som ligger i stillingens art, kan dette være grunnlag for å kreve mer lønn.

Hvem kan levere lønnskrav?

Alle tjenestegjørende medlemmer som mottar lønn kan levere et lønnskrav.

Personell som av ulike grunner er i permisjon, eksempelvis foreldrepermisjon skal også ha mulighet til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering. Dette er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven § 33.

Følgende grupper skal ikke levere lønnskrav via BFO

Kadetter, elever og 1. års lærlinger leverer ikke krav her, men ivaretas gjennom satsregulering i FR del 1 (Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning mv).

Er du i Etterretningsbataljonen, E-tjenesten, NSM, FB eller Forsvarets Spesialstyrke skal du ikke fremme lønnskrav her. Du følger egne retningslinjer gitt fra egen hovedtillitsvalgt.

Hvor mye mer i lønn kan jeg søke om?

Her er det ingen fasit. Lønnskravet bør være realistisk og mulig å imøtekomme. DIF'ens lønnspolitikk og dialog med lokale tillitsvalgte/hovedtillitsvalgt kan være gode hjelpemidler dersom du er usikker på hva du bør kreve.

Avdelingenes lønnspolitikk.

Vil alle få mer i lønn?

Det vil normalt ikke være nok midler og penger til å imøtekomme alle sine krav fullt ut.
Vi oppfordrer likevel alle medlemmer til å sende inn personlige lønnskrav, men det er ikke slik at det å sende inn lønnskrav er ensbetydende med at alle vil få sine krav oppfylt.

Det er din DIF's hovedtillitsvalgt som behandler lønnskravene. Alle krav behandles konfidensielt og er taushetsbelagt.

Lønnspolitikk

Alle virksomheter i Staten skal ha en lønnspolitikk. Denne skal blant annet avklare hva som vektlegges når lønnsnivå og lønnsutvikling skal fastsettes.

Hvorfor har avdelingene forskjellig lønnspolitikk?

De ulike DIF'ene har ulik lønnspolitikk fordi det er utfordrende å se Forsvaret under ett, og ulik innretning på oppgaver, ansvar og prioriteringer bidrar til ulike lønnspolitikker. Hvordan henger avdelingens lønnspolitikk og lønnskravet sammen?

Før du skriver et lønnskrav, anbefaler vi deg å sette deg inn i din DIFs lønnspolitikk. Dette er fordi det fremgår blant annet enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene på hvilke prioriteringer som ligger til grunn for lønnsfastsetting i den enkelte DIF.

Ill penn og papir

Her kan du levere lønnskrav

Søknadsfrist 15.september kl.2400.

Søknad om lønnskrav

Lønnsbegreper

Når vi snakker om lokale lønnsforhandlinger kan det komme opp noen fremmedord, som er fint med en forklaring til:

 • Lokal lønn/lokale lønnsforhandlinger: Betyr det samme. Vi bruker begge begrepene. Penger som avsettes til den enkelte etat i Staten, herunder Forsvaret
 • DIF: Driftsenhet i forsvaret. I Forsvaret har vi 13 DIF’er
 • Lønnspolitikk/lønnspolicy: Ulike ord for samme ting. Vi bruker ordet lønnspolitikk på denne siden
 • Lønnsplan: Et samlebegrep for lønnstabell, lønnsstiger og oversikt over de ulike stillingskoder i Staten
 • Lønnsstigene: Lønnsstigene på hhv 10 og 16 år er nye fra 2022. De to stigene erstatter de tidligere 39 lønnsrammene i Hovedtariffavtalen.
  - Kort stige gir en årlig automatisk lønnsutvikling på 1,1% i inntil 10 år
  - Lang stige gir en årlig automatisk lønnsutvikling på 1,1% i inntil 10 år, deretter 0,55 % per år frem til år 16
 • Kronetillegg: Kronebeløp den enkelte har utover sitt lønnstrinn. Kronetillegg kan være gitt ifm lokal lønn eller som kompensasjon for ulike oppgaver og funksjoner i, eller i tillegg til ordinær stilling

Informasjon fra lønnsslippen

Lokal lønn 2023 har virkningstidspunkt 1. mai 2023 og din lønn på det tidspunktet skal fremgå av lønnsslippen fra mai. Under ser du hvordan ny lønnsslipp vil se ut og gammel lønnsslipp med info om hva de forskjellige feltene inneholder.

Lønnsslipp iht Hovedtariffavtalen YS/LO pr. 1. mai 2023:

Lønnslipp pr mai 2022

Hovedtillitsvalgte i BFO

BFOs Hovedtillitsvalgte (HTV) ivaretar partsnivået hos den enkelte DIF (nivå 2) og er valgt av medlemmene med hjemmel i Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret (HATA).

Kontakt en av våre hovedtillitsvalgte