Bilde:

Leder i Befalets Fellesorganisasjon Dag Stutlien er fornøyd med dommen i Gulating lagmannsrett som han omtaler som en «betydelig seier».

Dom i Lagmannsretten: Pensjon på vakt- og fartøysttjeneste

– Dette er en stor seier som trolig får betdyning for veldig mange i Forsvaret.

Det sier leder i Befalets Fellesorganisasjon Dag Stutlien.

Historisk viktig seier i Gulating Lagmannsrett.

Gulating Lagmannsrett har i dag 16. mai avsagt dom i saken om pensjonsgivende variable tillegg.

Dommen gir våre medlemmer i BFO og NOF fullt medhold i at vakt og fartøystillegg er å anse som pensjonsgivende tillegg etter pensjonskasseloven §11 første ledd.

Dommen fastslår dermed utvetydig fast det både BFO og NOF har lagt til grunn gjennom lang tid, at vakt og fartøystillegg er å anse som pensjonsgivende tillegg.

Dette er den viktigste saken BFO har jobbet med de siste årene, i godt samarbeid med NOF.

- Denne dommen underbygger hvor viktig deter å ikke gi seg i saker man tror på. Samtidig er det trist at vi må gå rettens vei der partene på et tidligere tidspunkt kunne kommet frem til en god løsning, sier leder BFO Dag Stutlien.

Fra dommen

Lagmannsretten er kommet til at fartøytillegg og vakttillegg er pensjonsgivende inntekt etter lov om Statens pensjonskasse §11 første ledd og at Trygderettens vedtak i de to sakene er ugyldige.

For vårt medlem og part i saken, Eirik Hansen, innebærer dommen en rettmessig endring av pensjonsgrunnlaget som medfører at han nå får en pensjon han faktisk kan leve av, under forutsetning av at dommen blir rettskrafting.

Slutning fra dommen i Gulating Lagmannsrett; Trygderettens kjennelse av 15. september 2022 er ugyldig, for så vidt gjelder at vakt- og fartøytillegg ikke ble ansett å være pensjonsgivende inntekt etter pensjonskasseloven §11 første ledd.

Medlemmer og advokater som vant fram i rettssaken
Fornøyd med gjennomføringen av rettsaken. fv. Advokat Nina Kroken, BFO Medlem Eirik Hansen, NOF Medlem Charles Blålid, Advokat Andreas Van Den Heuvel og Advokat Oddvar Lindbekk

Veien videre

Det vil naturlig komme mange spørsmål som vi i dag ikke kan besvare. BFO og NOF vil nå i samarbeid vurdere dommen og konsekvenser samt videre prosess.

- Uansett viser denne saken hvor viktig det er å være organisert i en organisasjon som tar de viktige sakene, sier leder BFO Dag Stutlien videre.

Ankefrist er en måned fra i dag 16. mai.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

Les også: Rettssak om pensjon i Gulating lagmannsrett

Simon seiler 130 dager i året

– Min generasjon er allerde pensjonstapere, sier Belinda Mikkelsen.

Pensjon på variable tillegg kan holde flere i Forsvaret, mener Ingrid Gjerde.

Kontaktperson:

Profilbilde Lars Omberg

Lars Omberg

Forhandlingsleder tariff

Tlf: 920 91 238

E-post: lars.omberg@bfo.no