Bilde:

Dom i saken som går i Gulating lagmannsrett er ventet i mai (Foto: Lars Omberg/BFO).

Rettssak om pensjon i Gulating lagmannsrett

Etter flere forsinkelser er saken om pensjon på ATF tillegg klar for videre rettslig behandling i Gulating lagmannsrett 22-26 april.

Av Lars Omberg, forhandlingsleder i BFO

Artikkelen er oppdatert med bilder og opplysning at rettssaken er i gang.

Det er nå klart at det blir to saker som skal behandles samtidig, der både BFO og NOF støtter hvert sitt medlem. Første dag i retten var mandag 22. april.

Begge medlemmene har pensjonskrav fra fartøytjeneste samt vakt. Saken i Trygderetten handlet primært om tillegg som følge av tjeneste i Kystvakten. Saken i Gulating omfatter nå også seiling i marinen.

Saken for BFOs medlem er en oppfølging av dommen i Trygderetten der NOF fikk medhold i at ATF (Arbeidstidsavtale for Forsvaret)-tilleggene for fartøytjeneste og vakt skal være pensjonsgivende etter Hovedtariffavtalens vedlegg 4. Flere saker ble i etterkant stilt i bero, men vårt medlem fikk gjennom sin sak tilsvarende utfall som den første saken.

Utfallet av rettssaken er viktig for alle våre medlemmer og Forsvarets ansatte, men også for Forsvarets evne til å beholde folk.

– Vi har god tro på at vi også skal vinne frem i lagmannsretten, sier Dag Stutlien leder BFO.

Advokat Oddvar Lindbekk fører saken for vårt medlem. NOF benytter LO advokatene; Andreas Van Den Heuvel og Nina Kroken. Advokatene i BFO og NOF jobber nå sammen for å forberede saken.

Trygderettens kjennelse konkluderte med at det meste av aktivitet etter ATF (vakt, øving, seiling og flygning) er pensjonsgivende inntekt.

Eirik Hansen (til venstre) og Charles Blålid sine saker kommer nå opp for Gulating lagmannsrett. Første dag i retten var mandag 22. april (Foto: Lars Omberg/BFO).
Fakta om rettssaken

Eirik Hansen (bilde) og Charles Blålid sine saker kommer nå opp for Gulating lagmannsrett. Trygderetten kjennelse om at ATF-tilleggene for begge de to, dvs fartøytjeneste og vakt, skal rapporteres som pensjonsgivende inntekt etter Hovedtariffavtalens vedlegg 4.

Saken ble anket i fjor vår, og etter flere utsettelser skal den nå opp i Gulating lagmannsrett (Bergen), med oppstart 22. april. Det er satt av fem dager til saken.

BFO benytter Normann & Co, ved advokat Oddvar Lindbekk, for å føre saken for vårt medlem, i en felles sak med NOF.

Ut fra vanlige saksbehandlingsregler kan vi forvente at det kommer dom i saken i slutten av mai 2024.