Bilde:

– Det gir ingen mening å betale folk for å slutte, og BFO har vært imot denne ordningen med sluttbonuser fra starten av, sier Stutlien som er leder i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

Store konsekvenser for medlemmene våre

Jeg er bekymret at færre tar seg ny jobb etter at karrieren i Forsvaret er over, skriver Dag Stutlien.

Av Dag Stutlien, leder i Befalets Fellesorganisasjon

Siden sist har avtale om ny særalderspensjon kommet på plass i staten. For Forsvaret gjenstår det å avklare særregler siden vi som eneste etat har pliktig fratreden ved fylte 60 år. Dette arbeidet skal avsluttes innen 1.juli 2024.

Vi håper at det går enda raskere.

Når det gjelder den nye avtalen er det viktig å få frem at dette ikke har vært en forhandling med de tvistemekanismer som da ligger til grunn.

Dette gjelder også for prosessen videre. Det har vært en prosess hvor partene ble invitert med for å finne gode løsninger uten at det skulle koste mer enn dagens pensjonsavtale.

Forhandlingsdelegasjonen i YS gjorde en meget god jobb og det er til vår store fordel at tidligere leder

BFO, Jens Jahren, var del av denne. Våre krav ble derimot ikke møtt av staten og jeg mener at avtalen slik den ligger i dag, ikke er god nok for våre medlemmer. Derfor sa vi klart fra at vi ikke stiller oss bak avtalen.

Siden enigheten ble landet på hovedsammenslutningsnivå, YS for vår del, er vi likevel en del av avtalen på lik linje med alle andre.

Jeg mener uansett det var et viktig signal å sende og forhåpentligvis gir det oss større handlingsrom i resten av prosessen.

Jeg har fått mange henvendelser fra personell som er skuffet. Særlig to områder blir omtalt. Det ene er at 85-års regelen utfases fra 1970-kullet og er borte fra 1973-kullet. Og det andre mange reagerer på er at det gis avkortning mot inntekt over 1G på arbeid etter man går av med pensjon.

Begge deler får store konsekvenser for personellet i Forsvaret.

Jeg er bekymret for at avkortningen kan føre til at færre tar seg ny jobb etter at karrieren i Forsvaret er over. Denne kompetansen er det behov for i samfunnet for øvrig og det er vanskelig å forstå logikken i dette.

Endringene treffer personell som nærmer seg pensjonsalder og dette får store konsekvenser for planene mange har hatt gjennom hele sitt yrkesliv.

HVA GJØR BFO VIDERE

Vi har tatt ansvar for å heve kompetansen om avtalen til nærmere 1000 medlemmer med briefer og kurs. Vi jobber fortsatt med å forstå alle detaljene i avtalen samt belyse uklarheter som må svares ut.

Vi er i gang med sonderinger for hvilket mulighetsrom vi har i prosessen videre.

Vi bruker vår mulighet til å påvirke beslutningstakere i alle egnede fora.

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET

Arbeidet med ny langtidsplan er i full gang og det er knyttet stor spenning til hvordan den til slutt kommer til å se ut. Med alle innspill som nå ligger på bordet, herunder Forsvarskommisjonen, beredskapskommisjonen og ikke minst Forsvarssjefens fagmilitære råd - sett i lys av sikkerhetssituasjonen i Europa - har jeg store forventninger til politisk nivå og om de viser vilje til en markant økning av bevilgninger til Forsvaret.

BFO har gitt sine innspill til alle rapportene og langtidsplanen i tillegg til dialogmøte med Forsvarsministeren.

Vårt budskap er enkelt og tydelig:

Forsvaret trenger flere ansatte og vi må få på plass incentiver for å beholde de vi har. Dette må påplass for å lykkes i utviklingen av fremtidens forsvar.

Denne teksten er også publisert i utgave 5, 2023 av Offisersbladet.

Les også: Frykter ny pensjon: Må jobbe lengre for mindre

Les også: YS Stat: Pensjonsordningen kan svekke sikkerheten