Enighet i fordeling av lønnspotten

75,9 millioner kroner vil bli delegert til driftsenhetene i Forsvaret.

Av: Lars Omberg, forhandlingsleder tariff i Befalets fellesorganisasjon

Partene kom i går 27. september 2022 – etter møter og særmøter – til enighet i fordeling av lønnspotten fordelt til HTA for YS Stat og LO Stat.

Partene har også blitt enig om sentrale tiltak og føringer til DIF (driftsenheter). Her vil vi spesielt trekke frem at sikringsordningen for personell på beordringssystemet er videreført, samt etablering av en forsøksordning med sikringslønn for personell på søknadssystemet.

Sikringslønn kan du lese mer om her:

I penger betyr det at 75,9 millioner kroner vil bli delegert til DIF, og fordelt pro rata ut fra antall ansatte i den enkelte DIF.

Lønnsutvikling og opprykk

 1. Militære tilsatte på 53 år og eldre kompenseres iht. til Riksmeklers skisse uten at de har nådd 10/16 år stillingsansiennitet i stillingskode. Tiltaket skyldes virkningen av systemendringen i HTA pr 1. mai 2022. Justeringen kostnadsberegnes til kr 6 450 000,-.
 2. Alle sivilt ansatte over 60 år (eks førstekonsulenter) som har 25 års tjenesteansiennitet i Forsvaret tilkommer ett lønnstrinn. Justeringen kostnadsberegnes til kr. 3 100 000,-.
 3. Merbelastningstillegget i særavtalen for sentralt frikjøpte økes med kr 3000,- pr årsverk. Kostnadsberegnet til kr 100.000,-.
 4. De sentralt frikjøpte tillitsvalgte forhandles lokalt i DIF.
 5. FHVO og Ass. FHVO forhandles i FST.
 6. Partene er enige om at lønnsutvikling som følge av normalopprykk kommer i tillegg til evt lønn gitt i de lokale forhandlingene.
 7. Avtale fra 2021 om særskilt sikringsbestemmelse for militært personell på beordringssystemet i Forsvaret, videreføres til 01.05.2022.
 8. Arbeidsgiver inviterer partene til reforhandling av Forsvarets lønnspolitikk med mål om ferdigstillelse innen 31.12 2022
 9. Resterende lønnsmidler fordeles til Forsvarets Driftsenheter (DIF) jf denne protokoll.

Felles protokolltilførsel:

Partene i Forsvaret i avtaleområdet for LO og YS er enige om følgende:

 • Partene er enige om felles retningslinjer for delegering i DIF – jfr vedlegg
 • Forsvarets lønnspolitikk jf pkt 6 må omhandle sikringslønn. Partene er enige om en prøveordning for militært personell på søknadssystemet etter de samme forvaltningsmessige prinsipper som i den prolongerte avtalen for beordringssystemet.

  Dette gjelder utelukkende for Forsvaret. Partene vil gjennomgå erfaringene innen 30. april 2023.

  Dette gjøres gjeldende fra dagens dato ( 27 sept.) til og med 1. august 2023.
 • Partene er enige om å følge opp og sluttføre eventuelt utestående arbeid knyttet til endring av Forsvarets utdanningsordning og eventuelle konsekvenser dette har for godskrivningsreglene for militært personell knyttet til LP 05.100 (OF) og 05.101 (OR)

Les også: Sikringslønn for alt militært personell