BFO Hederspris

Hedersprisen kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.

En anerkjennelse

BFOs hederspris er en anerkjennelse til de som har utmerket seg gjennom enestående handlinger og bidrag i tråd med BFOs strategiske mål om styrke, uavhengighet og samarbeid.

Hvordan foreslå en kanidat?

For å foreslå en kandidat, send inn følgende innen 31.mai.

 • Kandidatens navn og kontaktinformasjon
 • En kort begrunnelse for hvorfor du mener kandidaten fortjener prisen
 • Eventuelle støttedokumenter, som CV, anbefalingsbrev eller lignende

Forslaget sendes via e-post her, eller via FisBasis til en av jurymedlemmene.

Hvordan velges vinneren?

En jury bestående av tre BFO-medlemmer vurderer alle innkomne forslag. Hovedstyret stadfester juryens sammensetning.

Juryen 2023 består av:

 • Christian Carstensen
 • Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan
 • Håvard Støle

Prisutdeling

BFO Hederspris skal utdeles ved en høytidelighet og som et selvstendig innslag under BFO Lederkonferanse eller BFO Kongress. BFO Hederspris deles ut èn gang per kalenderår.

Hedersprisen 2024

Kjenner du noen som fortjener BFOs hederspris?

Nå kan du melde inn dine kandidater frem til 31.mai.

Les mer

Tidligere hedersprisvinnere

 • 2023: Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan

  2022: Rune Stave

  2021: Hans Petter Myrseth

  2020: Rune Pettersen

  2018: Helge Gulaker

  2017: Heidi Gaustad

  2016: Børre Jakobsen

  2015: Bjørn Anthonsen

  2014: Stig Snekvik

  2013: Patrick Sundt

  2012: Jan-Henri Jensen

  2011: Roy Nordfonn

  2010: Trond Sjøtun

  2009: Ragnar Dahl

  2008: Arne Skjærpe

  2007: Morten Løvdahl

  2006: Pål Sævik

Statutter

 1. BFO Hederspris skal støtte formålet for BFOs eksistens og virke, både verne om dens grunnleggende verdier og evne til fornyelse. BFO Hederspris skal stimulere gjennom å belønne enkeltpersoners arbeid og innsats i henhold til strategien uttrykt ved "styrke, uavhengighet og samarbeid".
 2. BFO Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.
 3. BFO Hederspris er et kunstverk med tilhørende diplom. Kostnad oppad fastsettes av BFO Hovedstyre, men kan i sum aldri overstige samlet utbytte av fondet for vedkommende år. Grunnlaget for BFO Hederspris finansieres av et fond som består av overskudd etter overføring av HOFs legat samlede midler, samt resterende midler fra Sjøforsvarets offiserforening. Ansvar for forvaltningen av fondet tillegger leder BFO.
 4. Vurdering av kandidater foretas av en jury bestående av tre BFO medlemmer hvorav leder utgår fra BFO Hovedstyre. Hovedstyret stadfester juryens sammensetning. Juryen konstituerer seg selv.
 5. BFO Hederspris utlyses i Offisersbladet og på BFOs nettsider innen utgangen av Januar måned. Forslag til kandidater meldes inn til BFOs sekretariat innen utgangen av mars måned.
 6. BFO Hederspris skal utdeles ved en høytidelighet og som et selvstendig innslag under BFO Lederkonferanse eller BFO Kongress. BFO Hederspris deles ut èn gang per kalenderår. BFO Hederspris ble formelt innstiftet på BFO 6. ordinære kongress 2005. BFO Hederspris skal videreføre intensjonen fra HOFs legat og Sjøforsvarets offisersforening gjennom å gi BFO fornyet aktualitet og betydning. For øvrig henvises det til protokoll og referat fra BFO 6. ordinære kongress.
 7. Endring av disse statuttene tilligger BFO Hovedstyre. Eventuell nedleggelse av BFO Hederspris tillegges BFOs kongress etter simpelt stemmeflertall. Disse statutter er fastsatt av BFO Hovedstyre på hovedstyremøte i sak nr 3 / 2006 den 31. januar 2006.