BFO Hederspris

Hedersprisen kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.

Tidligere hedersprisvinnere

ÅrstallNavn
2023Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan
2022Rune Stave
2021Hans Petter Myrseth
2020Rune Pettersen
2018Helge Gulaker
2017Heidi Gaustad
2016Børre Jakobsen
2015Bjørn Anthonsen
2014Stig Snekvik
2013Patrick Sundt
2012Jan-Henri Jensen
2011Roy Nordfonn
2010Trond Sjøtun
2009Ragnar Dahl
2008Arne Skjærpe
2007Morten Løvdahl
2006Pål Sævik

Statutter

  1. BFO Hederspris skal støtte formålet for BFOs eksistens og virke, både verne om dens grunnleggende verdier og evne til fornyelse. BFO Hederspris skal stimulere gjennom å belønne enkeltpersoners arbeid og innsats i henhold til strategien uttrykt ved "styrke, uavhengighet og samarbeid".
  2. BFO Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.
  3. BFO Hederspris er et kunstverk med tilhørende diplom. Kostnad oppad fastsettes av BFO Hovedstyre, men kan i sum aldri overstige samlet utbytte av fondet for vedkommende år. Grunnlaget for BFO Hederspris finansieres av et fond som består av overskudd etter overføring av HOFs legat samlede midler, samt resterende midler fra Sjøforsvarets offiserforening. Ansvar for forvaltningen av fondet tillegger leder BFO.
  4. Vurdering av kandidater foretas av en jury bestående av tre BFO medlemmer hvorav leder utgår fra BFO Hovedstyre. Hovedstyret stadfester juryens sammensetning. Juryen konstituerer seg selv.
  5. BFO Hederspris utlyses i Offisersbladet og på BFOs nettsider innen utgangen av Januar måned. Forslag til kandidater meldes inn til BFOs sekretariat innen utgangen av mars måned.
  6. BFO Hederspris skal utdeles ved en høytidelighet og som et selvstendig innslag under BFO Lederkonferanse eller BFO Kongress. BFO Hederspris deles ut èn gang per kalenderår. BFO Hederspris ble formelt innstiftet på BFO 6. ordinære kongress 2005. BFO Hederspris skal videreføre intensjonen fra HOFs legat og Sjøforsvarets offisersforening gjennom å gi BFO fornyet aktualitet og betydning. For øvrig henvises det til protokoll og referat fra BFO 6. ordinære kongress.
  7. Endring av disse statuttene tilligger BFO Hovedstyre. Eventuell nedleggelse av BFO Hederspris tillegges BFOs kongress etter simpelt stemmeflertall. Disse statutter er fastsatt av BFO Hovedstyre på hovedstyremøte i sak nr 3 / 2006 den 31. januar 2006.