Kjenner du en som fortjener BFOs hederspris?

Hedersprisen kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende. Nå kan du foreslå kandidater.

En anerkjennelse

BFOs hederspris er en anerkjennelse til de som har utmerket seg gjennom enestående handlinger og bidrag i tråd med BFOs strategiske mål om styrke, uavhengighet og samarbeid.

Hva skal du sende inn?

For å foreslå en kandidat, send inn følgende innen 31.mai.

 • Kandidatens navn og kontaktinformasjon
 • En kort begrunnelse for hvorfor du mener kandidaten fortjener prisen
 • Eventuelle støttedokumenter, som CV, anbefalingsbrev eller lignende

Forslaget sendes via e-post her, eller via FisBasis til en av jurymedlemmene.

«Prisen kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.»

-Fra statuttene

Hvordan velges vinneren?

En jury bestående av tre BFO-medlemmer vurderer alle innkomne forslag. Juryens avgjørelse er endelig.

Juryen består av:

 • Christian Carstensen
 • Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan
 • Håvard Støle

Prisutdeling

BFOs hederspris deles ut under en høytidelighet på BFO Lederkonferanse.

Hvem har mottatt prisen tidligere?

Herdersprisvinnere de tre siste årene:

 • Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan
 • Rune Stave
 • Hans Petter Myrseth

Tidligere hedersprisvinnere kan du se her.

Vi oppfordrer deg til å foreslå en kandidat til BFOs hederspris!

Statutter/retningslinjer:
 1. BFO Hederspris skal støtte formålet for BFOs eksistens og virke, både verne om dens grunnleggende verdier og evne til fornyelse. BFO Hederspris skal stimulere gjennom å belønne enkeltpersoners arbeid og innsats i henhold til strategien uttrykt ved "styrke, uavhengighet og samarbeid".
 2. BFO Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.
 3. BFO Hederspris er et kunstverk med tilhørende diplom. Kostnad oppad fastsettes av BFO Hovedstyre, men kan i sum aldri overstige samlet utbytte av fondet for vedkommende år. Grunnlaget for BFO Hederspris finansieres av et fond som består av overskudd etter overføring av HOFs legat samlede midler, samt resterende midler fra Sjøforsvarets offiserforening. Ansvar for forvaltningen av fondet tillegger leder BFO.
 4. Vurdering av kandidater foretas av en jury bestående av tre BFO medlemmer hvorav leder utgår fra BFO Hovedstyre. Hovedstyret stadfester juryens sammensetning. Juryen konstituerer seg selv.
 5. BFO Hederspris utlyses i Offisersbladet og på BFOs nettsider innen utgangen av Januar måned. Forslag til kandidater meldes inn til BFOs sekretariat innen utgangen av mars måned.
 6. BFO Hederspris skal utdeles ved en høytidelighet og som et selvstendig innslag under BFO Lederkonferanse eller BFO Kongress. BFO Hederspris deles ut èn gang per kalenderår. BFO Hederspris ble formelt innstiftet på BFO 6. ordinære kongress 2005. BFO Hederspris skal videreføre intensjonen fra HOFs legat og Sjøforsvarets offisersforening gjennom å gi BFO fornyet aktualitet og betydning. For øvrig henvises det til protokoll og referat fra BFO 6. ordinære kongress.
 7. Endring av disse statuttene tilligger BFO Hovedstyre. Eventuell nedleggelse av BFO Hederspris tillegges BFOs kongress etter simpelt stemmeflertall. Disse statutter er fastsatt av BFO Hovedstyre på hovedstyremøte i sak nr 3 / 2006 den 31. januar 2006.