Pensjon

For BFO er det en selvfølge at militært personell som avslutter sin karriere i forsvarssektoren skal gis en verdig avslutning av karrieren ved oppnådd pensjonsalder, og at alle personellgrupper har gode pensjonsrettigheter.

Denne siden blir snart oppdatert med ny informasjon og status på pensjonsforhandlingene!

BFO om pensjon

BFO er opptatt av medlemmenes pensjonsrettigheter, og deltar aktivt i de sentrale forhandlingene mht pensjonsordningen for personell i Forsvaret.

På denne siden vil du finne svar på viktige spørsmål om pensjon, innenfor både den gamle og den nye pensjonsordningen.

Innen pensjon jobber vi for:

  • Det skal ved endringer i pensjonssystemet etableres gode overgangsordninger.
  • Aldersgrense for militære tjenestemenn, regulert gjennom forsvarsloven, må sees i sammenheng med utviklingen av pensjonsreformen ellers. Aldersgrensen må vurderes ut ifra belastningen på militært personell gjennom hele karrieren.
  • Statens 85-årsregel skal videreføres slik at arbeidstakerne etter eget valg, kan fratre med pensjon inntil tre år før aldersgrensen for stillingen nås.
  • Aktivitetsbaserte tillegg skal gjøres pensjonsgivende.
  • Militært tilsatte pensjonsrettigheter må ivaretas om man blir utsatt for en yrkesskade eller blir ufør.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogrammet 2020-2023.

Pensjonsordningen

I dag har vi to pensjonsordninger:

  • En for de som er født før 1963 (gammel ordning)
  • En for de som er født i 1963 og senere (denne pensjonsordningen er ikke ferdigforhandlet)

For de som er født før 1963 består pensjonen av en pensjonsdel fra folketrygden (NAV) og en pensjonsdel fra Statens pensjonskasse (SPK). Det er summen av disse to som utgjør 66 % av sluttlønn (pensjonsgrunnlaget). Disse vil få 66 % av pensjonsgrunnlaget i pensjon.

For de som er født i 1963 og senere fikk all opptjent pensjon til og med 31.desember 2019 om gjort til en oppsatt pensjon, hvor opptjeningstiden økte fra 30 og opp til 40 år (avhengig av hvor mange år du har igjen til oppnådd aldersgrense). Fra 1.januar 2020 ble pensjonen opptjent i beholdninger med en prosentdel av inntekten for hver måned frem til du slutter i stillingen. Disse vil få om lag 66 % i pensjon.

Når omfattes jeg av pensjonsordningen i Forsvaret?

For de som er født i 1962 og tidligere må du har mottatt lønn i 3 år før du er omfattet av pensjonsordningen. Frem til da er du omfattet av uføre- og yrkesskadedekningen. For de som er født i 1963 og senere må du kun ha mottatt lønn i ett år for å ha pensjonsrettigheter.

Status på ny pensjonsordning

Foreløpig er det brudd i forhandlingene mellom regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene. Den gamle pensjonsordningen gjelder for alle inntil ny pensjonsavtale foreligger. Alle vil få 66 % av sluttlønn og det er først ved fylte 67 år at den nye pensjonsordningen får effekt. Når ny avtale er fremforhandlet vil den ventelig gi regler om hvordan man fases inn på den nye ordningen.

Det er flere uavklarte forhold med den nye ordningen. En av konsekvensene er å gå ut fra en gammel pensjonsordning og over på en ny. Dette er avtalemessig fastsatt til å være pr. 1.janaur 2020. Alle opptjente rettigheter før dette tidspunktet omgjøres til en oppsatt tjenestepensjon og opptjeningstiden kan øke fra 30 år og opptil 40 år. Det betyr at mange taper på ordningen, eks. intops og MBO med tidligere høyere lønn. Dette må man finne løsninger på.

Når vi prater om pensjon - hva menes med:

Særalder

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere. Alle som er tilsatt i Forsvaret har en særaldersgrense på 60 år.

85-års regelen

I staten har vi en regel som sier at dersom summen av alder og tjenestetid blir 85 år kan du gå av 3 år tidligere enn den fastsatte aldersgrensen for stillingen. Dette gjelder i hovedsak de som er tilsatt på T-60, med aldersgrense 60 år.

Den nye påslagsordningen

I pensjonsordningen for de som er født i 1963 og senere inngår opptjente rettigheter før 2020. Disse inngår i en oppsatt pensjon som samordnes med folketrygden på uttakstidspunktet. Fra 1.januar 2020 opptjenes pensjonen i en påslagsordning.

Samordning av pensjonene

Som alderspensjonist etter fylte 67 år får du utbetalt en del av pensjonen din fra folketrygden, og en del fra Statens pensjonskasse. Samordningsreglene regulerer fordelingen av utbetalingen – altså hvor mye av din samlede pensjon får du fra folketrygden og hvor mye får du fra Statens pensjonskasse. 1.januar 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. De nye samordningsreglene handler om hvordan offentlig tjenestepensjon (SPK) skal samordnes med pensjon fra folketrygden, som er opptjent etter den nye modellen.

Sikringsregel

Som alderspensjonist etter fylte 67 år får du utbetalt en del av pensjonen din fra folketrygden, og en del fra Statens pensjonskasse. Samordningsreglene regulerer fordelingen av utbetalingen – altså hvor mye av din samlede pensjon får du fra folketrygden og hvor mye får du fra Statens pensjonskasse. 1.januar 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. De nye samordningsreglene handler om hvordan offentlig tjenestepensjon (SPK) skal samordnes med pensjon fra folketrygden, som er opptjent etter den nye modellen.

Relevant regelverk