Dine sosiale interesser

Dette er et utdrag av hva vi jobber med innenfor tjenestevilkår, arbeidsmiljø og livsløp-og familiepolitikk

Tjenestevilkår og arbeidsmiljø

For BFO er det en selvfølge at arbeidslivets virkelighet er innrettet slik at personellets
belastning står i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. BFO skal påpeke, og følge opp tilfeller der Forsvaret bryter arbeidsmiljølovens, øvrige lovers og inngåtte avtalers intensjoner og bestemmelser. Dette for å sikre et samsvar mellom lov- og avtaleverk, arbeidslivets virkelighet og personellets behov.

Videre skal arbeidsmiljølovens intensjoner og bestemmelser så langt det er mulig også gjelde for tjeneste internasjonalt.

Personellet skal ha et tjenestemønster der rettigheter og plikter er balansert med rimelig grad av forutsigbarhet, og med reell mulighet for valg i forskjellige deler av karrieren.

For BFO er det viktig, og en forutsetning for å fremme profesjonstanken at det er likeverd mellom profesjonsutøverne i OF- og OR-søylen gjennom at personellet er tilsatt etter samme forvaltningsregime, med like rettigheter og plikter.

Vi arbeider for

Vi har oppnådd

Livsløp- og familiepolitikk

BFO arbeider for at det i den militære profesjon skal være en god balanse mellom oppdrag og bemanning, slik at vi sikrer balansert forhold mellom arbeids- og privatliv.

BFO er opptatt av at Forsvarets personellpolitikk i større grad må fokusere på livsfasepolitikk hvor personellets livssituasjon blir tatt hensyn til, og det legges til rette for et tjenestemønster som imøtekommer personellets behov i ulike livsfaser.

Vi arbeider for

Vi har oppnådd