Dine faglige interesser

Dette er et utdrag av hva vi jobber med innenfor kompetanse og internasjonal tjeneste.

Kompetanse

Den militære profesjon stiller store kompetansekrav. For BFO er det en selvfølge med en sterk militær profesjonskultur bygget på yrkesetikk. All utdanning skal bidra til å utvikle holdninger og atferd som gir anseelse og troverdighet.

BFO er opptatt av utdanningsordninger for personellet tilpasses utviklingen i samfunnet og Forsvarets behov. For å opprettholde og videreføre en bærekraftig utvikling av Forsvarets struktur må det utdannes tilstrekkelig med personell på grunnleggende OR- og OF-nivå slik at pålagte oppdrag kan løses. Det er da viktig å sikre kompetanse gjennom relevante fagmilitære kurs og utdanning, og ikke bare nivådannende utdanning.

Vi arbeider for

Vi har oppnådd

Internasjonal tjeneste og veteraner

For BFO er det å være veteran en hedersbetegnelse. En veteran har tatt på seg en plikt og byrde på vegne av fellesskapet og må få oppfølging og vilkår deretter.

For BFO er det en selvfølge at en helhetlig politikk for veteraner kontinuerlig videreutvikles, og følges opp med tilstrekkelige ressurser. Forsvaret skal besitte kunnskap og kompetanse omkring relevante problemstillinger knyttet til veteraner bygget på forskning og egne erfaringer.

For BFO er det viktig at veteraner anerkjennes og verdsettes som den ressursen de representerer i Forsvaret og samfunnet for øvrig. Vilkår under tjeneste i operasjoner utenlands må videreutvikles og stå i samsvar med vilkår under tjeneste nasjonalt.

Vi arbeider for

Vi har oppnådd