Regjeringen: Særalder er svært kostbart

Regjeringen har ingen umiddelbare planer om å gjøre endringer i pensjonsordningen som mange i Forsvaret er kritiske til.

Tekst Øyvind Førland Olsen
Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– For gruppene som har særaldersgrenser er den grunnleggende utfordringen at selve særaldersgrensen ikke uten videre er i tråd med arbeidslinja. Pensjonsordningene for de med de laveste aldersgrensene er svært kostbare, og disse gruppene oppnår et godt pensjonsnivå ved en klart lavere alder en øvrige arbeidstakere.

– Min vurdering er at det da er rimelig at det må være begrensninger for hvor mye man kan tjene ved siden av full pensjon.

Det skriver statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (bildet)Tomas Norvoll (Ap) til Offisersbladet.

Departementet har blitt forelagt kritikken fra forsvarsansatte i forbindelse med den nye pensjonsordningen.

G-GRENSE

Det er ikke sikkert at det blir mulig å tjene mer enn 1 G uten avkortning (redusert pensjon ved arbeidsinntekt, red. anm.) etter at man har gått av med pensjon, svarer Norvoll.

Det betyr om man får inntekt fra arbeid enten det er fra offentlig eller privat sektor som overstiger rundt 118.000 kroner blir det en avkortning av alderspensjonen.

Les også: Frykter ny pensjon: Må jobbe lengre for mindre

Det har vært et av punktene forsvarsansatte er svært kritiske til.

Vil regjeringen vurdere å oppjustere beløpet (1G) ved arbeidsinntekt etter pensjon før det blir avkortning?

– Med dagens regler kan det være økonomisk langt mer gunstig å forlate en stilling med særaldersgrense for å ta seg annet arbeid i privat sektor sammenlignet med å fortsette i stillingen med særaldersgrenser eller ta annet arbeid i offentlig sektor. For offentlig sektor er det viktig å beholde spesialiserte og høykompetente arbeidstakere så lenge som mulig. Forsvarsansatte har imidlertid fortsatt en plikt til å fratre ved aldersgrensen og er derfor i en spesiell situasjon.

– Nettopp derfor er regjeringen og partene enige om å gjennomføre en prosess for å avklare særregler, herunder eventuelle særskilte regler for avkortning, for dem som til enhver tid har pliktig fratreden ved aldersgrensene.

VENTE OG SE

I denne utgaven av Offisersbladet har leder i YS Stat, Jens Jahren, uttrykt bekymring for at den nye pensjonsordningen kan svekke beredskapen. Det kan blant annet gjøre det vanskeligere å beholde og rekruttere ansatte i for eksempel politiet og Forsvaret, sier Jahren.

Det er ikke nødvendigvis statssekretær Norvoll enig i.

– De reglene som nå er avtalt, gir et klart bedre livsvarig pensjonsnivå enn de reglene som gjelder nå, skriver Norvoll og viser blant annet til særalderspåslaget til ansatte i Forsvaret som «løfter kompensasjonsnivået med 7,7 prosentpoeng»

– Det tror jeg vil bidra til å beholde kompetanse i disse viktige operative yrkene. Jeg synes derfor vi bør avvente denne prosessen før vi konkluderer på hvordan dette vil slå ut for beredskapen i Norge, skriver Norvoll.

Han viser til at «prosessen» i forbindelse med vurdering av pliktig fratreden og avkortning avsluttes innen 1. juli 2024.