Forsvarsbudsjettet – et lite steg i riktig retning

Uten opptjening til pensjon på variable tillegg er det bare å glemme alle andre tiltak for å beholde personell i framtiden, skriver Jens Jahren.

Denne teksten er publisert i utgave 5 2022 av Offisersbladet. (Foto: Forsvaret)

For et år siden leverte Støre-regjeringen sitt første budsjett. Det var et budsjett som i all hovedsak var basert på det som var utarbeidet av den forrige regjeringen.

Nå i oktober leverte de sitt første budsjett formet etter egen regjeringsplattform og sine egne ambisjoner. Det skjedde i en tid der den sikkerhetspolitiske usikkerheten og faren er større enn på mange tiår.

Derfor har det vært store forventinger til budsjettet som skulle levere på bedre operativ evne og et styrket forsvar.

Ikke særlig oppløftende

For ett år siden beskrev jeg utfordringen Forsvaret står overfor knyttet til kompetanse og personell.

Etter mange år med store reformer er det få målsettinger som er nådd.

Ambisjonene for å styrke personellområdet og kompetanseproduksjon var meget høye og innretningen lovende.

Resultatet er ikke særlig oppløftende: Det er lav ståtid blant de yngre, det er mange hull ute i Forsvarets avdelinger, og det er for lav kompetanseproduksjon.

Det er stikk i strid med målsettingene som ble solgt inn.

Strakstiltak for ansatte

I en stadig mer usikker verden, er det avgjørende at vi evner å snu retningen – først og fremst gjennom tiltak som virker raskt, men også gjennom politiske signaler om satsning på Forsvaret.

Jens Jahren
BFO-leder Jens Jahren skriver at forsvarsbudsjettet er et lite steg riktig retning.

Budsjettet viser at mange av utfordringene er forstått.

Det iverksettes strakstiltak for å beholde ansatte med mye kompetanse gjennom en ordning som gir større muligheter for å ta ut bonus og samtidig for videre tilsetting.

Det er nå viktig at denne ikke blir for begrenset, slik at den kan virke etter hensikten som er beskrevet.

Det er nå viktig å gå skikkelig gjennom hele T-35 tilsettingsformen. Det er få tegn til at dette fungerer etter målsettingen da kun et fåtall står langt utover 30 år.

I tillegg betaler Forsvaret personell med kompetanse for å slutte. Målsettingen med å ha en ordning som sikrer «utlufting», har også begrenset verdi i en hverdag hvor det først og fremst er konkurranse om ansatte med kompetanse.

Vi ser allerede en endring med flere førstegangstilsettinger til T-60, noe som i seg selv er lurt, men ikke i tråd med ordningen.

Det i seg selv er et godt nok tegn for en grundig gjennomgang.

Flere elevplasser

Det er selvsagt også gledelig med flere elevplasser underlagt Forsvarets høgskole. Årlige kvoter er etter denne økningen nå godt over 300.

Det er en god og riktig utvikling.

Det er likevel et tegn på at utdanningsreformen ikke var drevet av de uttalte målsettingene med reform, men først og fremst av hensynet til økonomisk innsparing.

For seks år siden ble det hardnakket hevdet at årlige kvoter på 190 var tilstrekkelig og bærekraftig. Det er vanskelig å tro på nå.

Dessverre blir økningen på litt over 80 elever årlig ikke understøttet i budsjettet med flere ansatte, bedre undervisningsfasiliteter eller flere boenheter for eleven.

Det i seg selv betyr dårlige forhold for de som jobber ved FHS og ikke minst for eleven.

I årets studentundersøkelse kom boforhold særdeles dårlig ut, og en allerede trangbodd bosituasjon blir ikke bedre av flere elever uten EBA-midler.

Her må det komme tiltak under behandlingen av budsjettet!

Vi ser nå fram til en god behandling av budsjettet og håper den kan bidra til en enda bedre satsning på de viktigste ressursene, for det er der framtiden ligger.

Pensjon og variable tillegg

Det bringer meg videre på et tema som vi nå møter i stadig større grad ute blant Forsvarets ansatte; opptjening av pensjon i Forsvaret. I tre år har vi hatt en dialog med Forsvaret og FD om saken.

For snart tre år siden hadde vi en fornuftig løsning på bordet mellom oss og Forsvaret.

Den ble stoppet av FD da de hevdet at variable tillegg ligger på utsiden av den ordinære stillingen og er å regne som merarbeid eller overtid.

Det å påstå at en som seiler, går kongevakt eller øver med luftvernbataljonene på Ørlandet gjør dette på utsiden av sin ordinære stilling, er uærlig og frekt.

Vi har påstått at dette ikke er tilfelle og gjennom godt arbeid av NOF og LO har dette også blitt understøttet av en dom i Trygderetten.

Da gjenstår det bare å få Forsvaret tilbake til forhandlingsbordet.

Uten en løsning på denne saken om opptjening av variable tillegg er det bare å glemme alle andre tiltak for å beholde personell i framtiden, så enkelt er det faktisk.

Les også: – Min generasjon er allerede pensjonstapere, sier Belinda Mikkelsen.