Bilde:

En gjeng med soldater rundt et bål som griller

Bedre betingelser med ny kompensasjonsavtale for Forsvaret

Bli bedre kjent med dine nye rettigheter, skriver forhandlingsleder i Befalets felleorganisasjon Grethe Bergersen.

Tekst: Grethe Bergersen. Foto: Forsvaret

Bli bedre kjent med dine nye rettigheter, skriver forhandlingsleder i Befalets felleorganisasjon Grethe Bergersen.

BFO sa opp Kompensasjonsavtalen (Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon) for Forsvaret til reforhandling i 2018.

Etter mange arbeidsmøter og enda flere forhandlingsmøter har vi kommet til enighet med arbeidsgiver om en ny avtale som trer i kraft 1. august 2022.

BFO er fornøyd med resultatet etter forhandlingene, selv om vi gjerne skulle sett at det ble tilført mer økonomi inn i avtalen. Når det er sagt er det flere store endringer i den nye avtalen som vi mener imøtekommer kravene og ønskene våre medlemmer har etterlyst.

Våre viktigste krav var knyttet til pendling og risikokompensasjonen samt at alle satser skulle indeks-justeres (at de følger prisveksten).

Det siste klarte vi ikke å få til, men alle satser har fått en økning.

I forbindelse med pendlerrettigheter har vi fått utvidet disse til åtte år samt at det er innført en overgangsordning for de som har brukt opp sine rettigheter (se lenger ned i artikkelen)

Endringer i avtalen

Forsørger/forsørgelsesbyrde: Det er ikke lengre krav til 50 prosent forsørgeransvar. Nå er kravet at den forsørgede har bostedsadresse hos den tilsatte. Det har siden 2015 vært en lovendring som gjør det mulig for barn å ha to bostedsadresser.

To-besetningsfartøy: En ny definisjon. Denne benyttes til å gi rettigheter til hjemreiser beskrevet senere i avtalen. Her kan du lese mer om hva avtalen FA3 innebærer.

Flyttebonus: Det er gitt rettigheter ved samlivsbrudd dersom begge er militært tilsatte.

Forhandlingsleder i BFO Grethe Bergersen.
Bli bedre kjent med dine nye rettigheter, skriver Grethe Bergersen.

Utilfredsstillende kvarter: Det er lagt en begrensning for hvor langt unna arbeidsgiver kan skaffe til veie tilfredsstillende kvarter. Det blir nå på maksimalt 50 kilometer fra arbeidssted.

Denne begrensningen kommer i tillegg til tidligere krav til maksimalt en times reisevei. Det er også lagt til en mulighet for den tilsatte å takke nei til tilfredsstillende kvarter utenfor militær garnison.

Da kan den tilsatte eksempelvis dele forlegningsrom med andre i garnison. Det presiseres at dette ikke fritar arbeidsgiver fra plikten til å tilby tilfredsstillende kvarter til alle som har krav på dette.

Bruken av dette skal dokumenteres i forbindelse med øvings- og kursplanlegging.


Risiko nivå 2
: Tidligere ble det utbetalt per døgn for disse aktivitetene. Nå utbetales det per gang.

Endret tjenestested: Pendlerrettighetene er økt fra fem til åtte år (fri kost og kvarter). Det er også lagt til at hvis arbeidsgiver stanser den tilsatte i å søke seg til annet tjenestedistrikt, forlenges pendlerrettighetene tilsvarende.

Det betyr at hvis en DIF/BRA stanser en søknad om villighet til tilsatt som har pendlet i åtte år, skal den tilsatte opprettholde pendlerrettigheter.

Overgangsordning: Tilsatte som har løpende pendlerrettigheter (fri kost og kvarter) 31. juli 2022 får automatisk forlenget disse med tre år. De som før 31. juli 2022 har avsluttet sine fem års pendlerrettigheter, vil ved søknad få gjenopptatt disse med virkning fra 1. august 2022.

Ny varighet begrenses av opprinnelig dato for innvilgelse tillagt tre år. Eksempel: Har man pendlet fra 1. august 2015 til 31. juli 2020, gis pendlerrettigheter fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

Pendlerreiser: Punktet er forenklet. Midlertidig tilsatte, enslige og gifte/samboere er sidestilte med tanke på opptjening av antall reiser. Alle har 30 tur/retur-reiser per år.

Dekning av merutgifter til daglig reise mellom tilvist kvarter og nytt tjenestested: Her er det lagt inn at den tilsatte kan få dekket utgifter til å leie kvarter selv. Dette er i tilfeller hvor den tilsatte ikke ønsker å benytte tilvist kvarter som er over fire kilometer fra tjenestestedet.

Spesielt for tilsatte på to-besetningsfartøy i Sjøforsvaret: Dette er et nytt punkt som regulerer hjemreiser for de som tjenestegjør på to-besetningsfartøy. Disse er gitt hjemreiser i forbindelse med skifte av besetning. De gis hjemreise uavhengig av hvor de går til kai. Det er også uavhengig av om de er fast eller midlertidig tilsatte, om de har husstand eller ikke.

Det er også lagt inn at ingen skal måtte avvikle avspasering/tilsvarende før de ankommer fastlands-Norge. Siden disse ikke har normale pendlerrettigheter, er det lagt inn at hvis de er på lengre kurs/tilsvarende «midlertidig tjenestested på land», skal de i de periodene få pendlerrettigheter fra bostedsadresse til dette stedet.

Dette forutsetter at de tilfredsstiller vilkårene for pendling.

Tilsatte på disponeringsordningen som er gift/samboer med andre forsvarstilsatte: Her er det åpnet for at dersom den ene i forholdet er sivilt tilsatt, kan den sivile få pendlerrettigheter dersom hen flytter med den militært tilsatte til nytt tjenestested. Tidligere måtte begge i forholdet være militært tilsatte.

Dekning av merutgifter til å leie sivil bolig: Punktet er vesentlig forenklet. Nå kompenseres det 75 prosent av dokumentert leieutgift, uavhengig av størrelse og boområde. Det er fremdeles krav at den tilsatte er i målgruppen til militær bolig i nytt boområde.

Tjeneste og skoler/kurs (utland): Tidligere var det krav til minimum 10 måneders varighet før overgang til vilkår tilsvarende NATO-avtalen. Dette er nå redusert til 6 måneder.

Lagringsutgifter ved opphold i utdanning i utlandet: Dette er et nytt punkt. Det omhandler tilsatte som får opphold i utdanningen i utlandet og derfor reiser til Norge for å vente i en periode før de reiser tilbake og fortsetter. Da slipper de å ta med flyttelass fra f.eks. USA tilbake til Norge, for så etter 1-3 måneder å flytte tilbake til USA.

Flytting internt i utlandet: Dette er et nytt punkt. Det gir rettigheter til tilsatte som må flytte internt i andre land, eller mellom andre land.

Flytting generelt: Det har tidligere ikke vært presisert flyttevolum, men kun henvist til SPH (Statens personalhåndbok). SPH har en begrensning på 50 kubikkmeter. I avtalen er det nå økt til 70 kubikkmeter.

Flytting før ny beordring/endring av tjenestedistrikt foreligger: Tidligere ble det ikke gitt pendlerrettigheter ved forhåndsflytting. Dette er nå endret, slik at medfører forhåndsflytting behov for pendling, gis dette.

Ekstrareise i forbindelse med flytting: Punktet er ikke endret, men det presiseres at dersom det er behov for overnatting grunnet lang reisevei, kan dette kompenseres. Dette ses som nødvendige utgifter, og skal dokumenteres.

Sivil leie av pendlerkvarter: Tilsatte som har pendlerkvarter mer enn 4 km fra tjenestested, kan før 1. august 2022 leie sivilt kvarter basert på ny avtales pkt. 5.6.3.2: «Tilsatte som tilbys kvarter mer enn 4 km fra tjenestestedet kan frasi seg dette og i stedet få kompensert for sivile leieutgifter, begrenset oppad av SPH. Daglige reiseutgifter dekkes da ikke.»

Tilsatte som vil starte å ukependle fra 1. august 2022, kan inngå sivil leiekontrakt basert på samme pkt. med virkning fra tidligst 1. juli 2022