Slik er vi organisert

YS - Vår hovedorganisasjon

BFO er medlem av en hovedorganisasjon - Yrkesorganisasjonens sentralforbund (YS).

YS sikrer at vi har innflytelse og medbestemmelse til toppen av beslutningspyramiden. Det er YS som - på vegne av ca. 230 000 medlemmer fordelt på 12 forbund, forhandler om lønns- og arbeidsvilkår med Staten.

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon og har som hovedoppgave å ivareta deg som arbeidstaker og utvikle arbeidslivet. Partipolitisk uavhengighet betyr at vi ikke er knyttet til et bestemt politisk parti, men samarbeider med politikerne fra sak til sak.

BFOs organisasjon

BFO er en demografisk styrt organisasjon der BFOs medlemmer beslutter retning, fokus, økonomiske rammer og hvem som skal lede organisasjonen. Dette skjer gjennom valg i kongressen, BFOs øverste politiske organ, hvert 3. år.

Kongressens fokus og retning nedfelles i prinsipp- og handlingsprogrammet, og legger grunnlaget for BFOs prioriteringer for en 3-årsperiode.

For å ivareta bredden av medlemsmassen er BFO delt inn i lokalforeninger, regioner, hovedstyre og politisk valgt ledelse.

Kongressen

Kongressen er BFOs øverste politiske organ. Kongressen består av 1.25% av medlemmene som er utpekt gjennom en demokratisk styrt prosess av regionstyrene. Dette sikrer representasjon av medlemsmassen. Kongressen velger leder og nestleder BFO, og hovedstyre for den kommende kongressperioden. Det avholdes kongress hvert 3. år. Neste kongress er i 2026.

I kongressen vedtas det bl.a:

 • Valg av politisk ledelse BFO (leder og nestleder)
 • Økonomiplan
 • Vedtekter
 • Prinsipp- og handlingsprogram

Hovedstyret

Hovedstyret består av leder og nestleder BFO, åtte fritt valgte medlemmer og ett valgt medlem fra hver av de fem regionene. I tillegg er det to representanter fra Kadettenes Fellesorganisasjon (KAFO). Sammensetningen av Hovedstyret blir valgt på kongressen.

Hovedstyret har kongressens fullmakt til å ta de strategiske beslutningene i kongressperioden. De gir den politisk valgte ledelsen føringer, og sammen har hovedstyret og politisk ledelse i BFO ansvaret for å realisere de målsetninger kongressen har besluttet. Dette er nedfelt i prinsipp- og handlingsprogrammet.

Oversikt over Hovedstyret 2023-2026

Lokalforeningene

Det finnes ca. 50 lokalforeninger fordelt rundt på militære baser. Lokalforeningen består av BFO-medlemmer på den bestemte basen. Lokalforeningsstyret velges også av BFO-medlemmer i den gitte lokalforening. Alle lokalforeninger tilhører en region.

Lokalforeningens hovedoppgave er å ivareta BFO sine medlemmer på den bestemte lokasjonen. De har både handlerom og ressurser til å gjennomføre medlemsaktivitet. Det kan både være sosiale aktiviteter og påfyll av faglig informasjon som opptar medlemmene, for eksempel forsikringer, lønnsoppgjør o.l.

Regionene

BFO er delt inn i 5 regioner, og dekker hele Norge fra Nordkapp til Lindesnes. Hver enkelt region har et regionstyre som består av en representant for hver lokalforening og regionens valgte representant til Hovedstyret.

Regionen skal koordinere aktivitet, og være bindeleddet mellom BFOs politiske ledelse representert av leder og nestleder BFO, og lokalforeningene.

Regionene er delt opp i:

 • Region Viken
 • Region Vest
 • Region Midt-Norge
 • Region Nord-Norge
 • Region Indre Østland

Les mer om regionene

Sekretariatet

Sekretariatet består av ca.30 faste ansatte, inkludert politisk valgt ledelse i BFO med leder og nestleder.
Sekretariatet er delt inn i tre avdelinger som holder til i Oslo:

 • Administrasjonen
 • Forhandlingsutvalget
 • Kommunikasjonsavdelingen

Sekretariatet gjennomfører den daglige driften i BFO, og bidrar til å kunne realisere de målsetningene kongressen har besluttet for kongressperioden.

Sekretariatet utfører bl.a:

 • Synlighet blant medlemmer og potensielle medlemmer i avdelinger
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Fremforhandler bedre arbeids- og lønnsvilkår på vegne av medlemmene
 • Støtter regionstyrene
 • Planlegger og gjennomfører BFO-arrangementer