KAFO Landsstyre

For deg som er ekstra interessert i å styrke kadettenes rettigheter ved skolene, og ønsker å være et bindeledd mellom kadetter og BFOs ledelse

Om KAFO Landsstyre

KAFO Landsstyre jobber for å ivareta kadettenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

KAFO Landsstyre består av representanter fra lokalstyrene ved skolene, og skal sikre kadettenes stemme inn i BFO og være et bindeledd mellom kadetter og BFOs ledelse.

Gjennom KAFO Landsstyre får BFO unik innsikt i hva som preger kadettenes hverdag. For at kadettenes interesser skal ivaretas har KAFO Landsstyre fast plass både i BFO Hovedstyre og på BFO Kongress.

Dette signaliserer at kadettene er en viktig gruppe for BFO, som vi ønsker skal ha en stemme inn i BFO som organisasjon.

Sammensetning

Landsstyrerepresentantene velges hvert år ved KAFO Landskonferanse. Sammensetningen følger av vedtektene, som sier at skolene skal ha to representanter, samt en leder, nestleder og sekretær. KAFO lokalstyreledere har fast plass i landsstyret og opptar dermed én av sine skolers respektive plasser.

Følgende skoler er representert:

  • Krigsskolen
  • Sjøkrigsskolen
  • Luftkrigsskolen
  • Cyberingeniørskolen
  • Språk- og etterretningskolen

KAFOs hovedoppgave

  1. 1 Å ivareta kadettenes faglige, økonomiske og sosiale interesser

  2. 2 Å fremheve samarbeidet mellom kadettene i de forskjellige forsvarsgrenene

  3. 3 Å samle alle kadetter i én organisasjon

Møter & arrangementer

KAFO Landskonferanse

Hver vår arrangeres KAFO Landskonferanse, hvor nytt KAFO Landsstyre velges for ett år om gangen. Utvalgte kadetter fra alle skolene er med som delegater og velger nytt KAFO Landsstyre. I tillegg bestemmes det hva KAFO skal fokusere på det kommende året.

Landsstyremøter

KAFO Landsstyre skal avholde minst 4 styremøter i året for å drøfte sakene som ble vedtatt på KAFO Landskonferanse. Under styremøtene blir KAFO også oppdatert på hva som rører seg i Forsvaret og fra politisk hold.

Hovedstyre & Kongress

KAFO har to faste plasser i BFOs Hovedstyre, der KAFO Landsstyre selv velger hvem de vil sende. KAFO har tre delegatplasser til BFOs Kongress, der KAFO Landsstyre selv velger hvem de vil sende. To kadetter følger også BFOs Hovedstyre under kongressen. Neste kongress er i 2023.

BFO UNG konferansen

På BFO UNG konferansen møter du andre unge ansatte i Forsvaret. En fin arena for nettverksbygging på tvers av gren og grad, hvor BFO kan få bli kjent med sine unge medlemmer, og unge medlemmer kan bli kjent med BFO som organisasjon. BFO dekker alt - reise, kost og opphold. Konferansen pleier å bli gjennomført på høsten.

Dette jobber KAFO Landsstyre for

Punkter fra handlingsprogrammet som vedtas på KAFO Landskonferanse hvert år. Der bestemmes det hvilke saker det skal jobbes med i inneværende styreperiode. Landsstyret står selv fritt til å oppta andre saker som naturlig faller inn under kadetters faglige, økonomiske eller sosiale vilkår.

Vil du være med å påvirke?

Kadetter som jobber i KAFO Landsstyre kan stolt kalle seg en tillitsvalgt!

Det å være tillitsvalgt innebærer å ha et ansvar for flere enn kun seg selv, og er en tillitserklæring.

Som tillitsvalgt får du tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag før andre - og du får muligheten til å påvirke prosessen frem mot beslutning.

Medlemmer KAFO Landsstyre

2024 - 2025

Verv

Navn

Skole
Leder KAFODanica FischerLKSK
Nestleder KAFO

Martin Nordvang

LKSK
SekretærHilde JohansenLKSK
Styremedlem

Markus Hauge

CISK
StyremedlemAmund PelsholenCISK
Styremedlem

Eirik Aaberge

KS
StyremedlemTheodor JohannessenKS
Styremedlem

Karina Pedersen

LKSK
StyremedlemAdrian WigernesLKSK
StyremedlemAndrine OdlandSKSK
StyremedlemRepresentantSKSK
StyremedlemRepresentantSESK
Styremedlem

Representant

SESK