Utdanning og kompetanse

Den militære profesjon stiller store krav til kompetanse. All utdanning skal bidra til å utvikle holdninger og atferd som gir anseelse og troverdighet og som bidrar til en sterk militær profesjonskultur. Utdanningen skal være av en slik lengde og kvalitet at den gir mulighet til å utøve yrket. BFO jobber for å sikre kompetanse, ikke bare på nivådannende utdanning, men også på fag- og funksjonsutdanning.

Utdanning i Forsvaret

For BFO er det viktig at personell under utdannelse blir godt ivaretatt og blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

På denne siden finner du relevant regelverk knyttet til utdanning i Forsvaret.

Relevante lover og regelverk

BFO jobber for:

 • Utdanningsordninger skal tilpasses Forsvarets behov og utviklingen i samfunnet. Nye ordninger skal utarbeides i et samarbeid mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
 • Alt militært personell skal ha reelle muligheter til å gjennomføre nivådannende utdanning gjennom hele karrieren. Forsvaret skal legge til rette for videre –og etterutdanning.
 • Militært personell skal ha mulighet til egenutvikling og kompetanseutvikling gjennom hele karrieren i samsvar med profesjonsmessige krav til karakterdannelse, utdannings- og tjenesteplaner samt fremtidige lønnsplaner. Dette vil være avgjørende for å beholde personell og øke ståtid.
 • Militærfaglig utdanning skal gi studiepoeng på lik linje med sivile studium i henhold til universitets- og høyskoleloven.
 • Funksjoner og arbeidsoppgaver som forutsetter militær kompetanse skal løses av militært personell.
 • Forsvaret skal legge til rette for vekst i forsvarssektoren gjennom å tilby alt militært personell gode vilkår under utdanning.
 • Forsvaret må opprettholde nødvendige kvalitets-, seleksjons- og opptakskrav til utdanning. Kravene må være tilpasset den tjeneste som skal utøves og må ikke senkes til fordel for et økt antall kvalifiserte kandidater eller tilpasses kortere utdanning.
 • Militært personell som fratrer på T-35 eller må fratre før aldersgrensen som følge av arbeidsgivers disposisjoner, skal gis nødvendig kompetanseheving før fratreden slik at de kan realisere et nytt yrkesvalg.
 • Forsvarets utdanningsinstitusjoner må styrkes, for å sikre flere ledere på lavt nivå. Antall elever ved Forsvarets høgskole sine offisersutdanninger økes, dermed må evne til å gi påfyll av utdanning gjennom hele karrieren styrkes.
 • Undervisningsfasiliteter og antall ansatte og instruktører ved utdanningsinstitusjonene skal være forholdsmessige til antall studenter, og skal ikke være dårligere enn i dag.
 • Grenvise, ettårige befalsutdanninger bør reetableres med mulighet for rekruttering fra videregående skole, for å sikre økt tilgang til ledere på lavt nivå, redusere funksjonelt fravær grunnet utdanning og øke produksjon til styrkestrukturene av ledere.
 • 3-årig krigsskole bør være foretrukket utdanningsløp, for å sikre at ledere på lavt nivå har tilstrekkelig kompetanse til å fylle stillinger og ansvar som forventes.