Lokal lønn 2022

Informasjonsside om hva lokal lønnsforhandlinger er, og hvordan du kan levere inn et personlig lønnskrav.

Vi oppfordrer til å levere lønnskrav

Å kunne fremme lønnskrav er i kjernen av hvorfor det er gunstig å være fagorganisert. Det at du har muligheten til å påvirke lønnen din, slik at den stemmer overens med arbeidsoppgaver og ansvar som følger stillingen, er viktig. Vi oppfordrer alle våre tjenestegjørende medlemmer om å lese gjennom denne informasjonen, og vurdere å sende inn et personlig lønnskrav. Dersom dere møter på spørsmål underveis i prosessen, finner dere kontaktinformasjon nederst på siden.

Frist 27. september kl 24:00

Vi oppfordrer alle til å levere inn lønnskravskjema i god tid innen fristen 27.september kl 24:00. Dersom du har levert lønnskrav på et tidligere tidspunkt, håper vi du kan gjøre oss en tjeneste. Det er mange unge kollegaer som ikke har levert lønnskrav før, som kan trenge veiledning fra drevne lønnskrevere. Vi håper også at dere ivaretar kollegaer som eksempelvis er i foreldrepermisjon, og minner dem på at også de kan fremme lønnskrav.

Takk for hjelpen!

Hva er lokale lønnsforhandlinger?

Hvert år gjennomføres det lønnsoppgjør i Staten. I år var det et hovedoppgjør, der hele Hovedtariffavtalen var gjenstand for forhandlinger. Lønnsoppgjøret i Staten ble gjennomført i mai. Gjennom forhandlingene ble det forhandlet frem en lønnsøkning med en ramme på 3,84%. Av denne rammen er det satt av 0,85 % pr.1. mai 2022 til lokale lønnsforhandlinger. I det statlige oppgjøret er det BFOs hovedorganisasjon YS Stat, som har forhandlet på vegne av alle BFOs medlemmer. Her deltok både BFOs ledelse og forhandlingsledere.

De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres mellom Forsvaret som arbeidsgiver, og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Hvis forhandlingene delegeres videre ut til den enkelte driftsenhet, er det din hovedtillitsvalgte fra BFO som forhandler for deg. De lokale lønnsforhandlingene er i hovedsak ment å skulle benyttes der det er endringer i stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver som det ikke er mulig å kompensere under andre punkter i Hovedtariffavtalen (HTA), eller å utjevne utilsiktede forskjeller i lønn.

Virkningsdato 1. mai 2022

Uavhengig av når de lokale lønnsforhandlingene er ferdigstilt vil virkningsdato på lokal lønn være 1.mai 2022.

Hva er årets pott?

Årets pott/avsetning/pengesum er på 0,85%. Dette utgjør i 2022 ca.83 millioner kroner som skal fordeles ut på ansatte i Forsvaret på vår Hovedtariffavtale.

De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres innledningsvis på sentralt nivå mellom Forsvaret som arbeidsgiver, og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Her forhandles det om hvordan den lokale potten/avsetningen skal fordeles. Normalt vil en del av potten/avsetningen delegeres ut til den enkelte driftsenhet der det er din lokale hovedtillitsvalgte som forhandler på vegne av deg som BFO-medlem

Begrepsforklaring

Når vi snakker om lokale lønnsforhandlinger kan det komme opp noen fremmedord, som er fint med en forklaring til:

 • Lokal lønn/lokale lønnsforhandlinger: Betyr det samme. Vi bruker begge begrepene. Penger som avsettes til den enkelte etat i Staten, herunder Forsvaret
 • DIF: Driftsenhet i forsvaret. I Forsvaret har vi 13 DIF’er
 • Lønnspolitikk/lønnspolicy: Ulike ord for samme ting. Vi bruker ordet lønnspolitikk på denne siden
 • Lønnsplan: Et samlebegrep for lønnstabell, lønnsstiger og oversikt over de ulike stillingskoder i Staten
 • Lønnsstigene: Lønnsstigene på hhv 10 og 16 år er nye fra 2022. De to stigene erstatter de tidligere 39 lønnsrammene i Hovedtariffavtalen.
  - Kort stige gir en årlig automatisk lønnsutvikling på 1,1% i inntil 10 år.
  - Lang stige gir en årlig automatisk lønnsutvikling på 1,1% i inntil 10 år, deretter 0,55 % per år frem til år 16.
 • Kronetillegg: Kronebeløp den enkelte har utover sitt lønnstrinn. Kronetillegg kan være gitt ifm lokal lønn eller som kompensasjon for ulike oppgaver og funksjoner i, eller i tillegg til ordinær stilling

Lønnskrav

I de lokale lønnsforhandlingene har du som arbeidstaker og BFO-medlem mulighet til å levere et lønnskrav. Ved å fremme et personlig lønnskrav kan du øke muligheten din for en bedre lønn gjennom de lokale forhandlingene. Begrunnelsene for å kreve mer lønn kan være mange. Eksempler kan være:

 • Skjevhet i lønn: Det er ikke samsvar mellom din og en kollegas lønn, i stillinger med ca. samme arbeidsoppgaver. Eksempelvis har to troppssjefer i samme kompani ulik lønn. Dette kan være grunnlag for å kreve mer lønn
 • Verv: Dersom du innehar ulike verv i avdelingen kan dette være grunnlag for å kreve mer lønn. Eksempelvis dersom du er BFO-tillitsvalgt.
 • Oppgaver utenfor stillingsbeskrivelse: Dersom du har andre arbeidsoppgaver enn det som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen eller som ligger i stillingens art, kan dette være grunnlag for å kreve mer lønn.

Hvem kan levere lønnskrav?

Alle tjenestegjørende medlemmer som mottar lønn kan levere et lønnskrav. Kadetter, elever og 1. års lærlinger leverer ikke krav her, men ivaretas gjennom satsregulering i FR del 1 (Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning mv).

Personell som av ulike grunner er i permisjon, eksempelvis foreldrepermisjon skal også ha mulighet til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering. Dette er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven § 33.

Hvor mye mer i lønn kan jeg søke om?

Her er det ingen fasit. Lønnskravet bør være realistisk og mulig å imøtekomme. DIF'ens lønnspolitikk og dialog med lokale tillitsvalgte/hovedtillitsvalgt kan være gode hjelpemidler dersom du er usikker på hva du bør kreve.

Du kan lese mer om lønnspolitikk lenger ned på siden.

Vil alle få mer i lønn?

Det vil normalt ikke være nok midler og penger til å imøtekomme alle sine krav fullt ut.
Vi oppfordrer likevel alle medlemmer til å sende inn personlige lønnskrav, men det er ikke slik at det å sende inn lønnskrav er ensbetydende med at alle vil få sine krav oppfylt.

Det er din DIF's hovedtillitsvalgt som behandler lønnskravene. Alle krav behandles konfidensielt og er taushetsbelagt.

Er du i Etterretningsbataljonen, E-tjenesten, FMA, NSM, FB eller Forsvarets Spesialstyrke skal du ikke fremme lønnskrav her. Du følger egne retningslinjer gitt fra egen hovedtillitsvalgt.

Informasjon fra lønnsslippen

Lokal lønn 2022 har virkningstidspunkt 1. mai 2022 og din lønn på det tidspunktet skal fremgå av lønnslippen fra mai. Under ser du hvordan ny lønnslipp vil se ut og gammel lønnslipp med info om hva de forskjellige feltene inneholder.

Lønnsslipp iht Hovedtariffavtalen YS/LO pr 1 mai 2022:

Lønnslipp pr mai 2022

Lønnsslipp iht Hovedtariffavtalen YS/LO pr 30 april 2022:

Lønnslipp pr april 2022

Viktige frister

Frister ifm lokal lønn 2022:

 • 7. september: Mulighet for å sende inn personlig lønnskrav
 • 27.september: Siste frist for å sende inn personlig lønnskrav

Nyttige datoer:

 • Oktober/november: Lokale forhandlinger mellom hovedtillitsvalgte på DIF-nivå og arbeidsgiver
 • 30. november: Forhandlingene avsluttes og oppgjøret skal være ferdig. Eventuelle brudd og manglende grunnlag kan medføre forsinkelser i lønnsoppgjøret.
 • Desember 2022/ januar 2023: Tentativt utbetalingstidspunkt, med tilbakevirkende kraft fra 1.mai 2022. Det er Forsvaret (PLA) som er ansvarlig for utbetaling

Lønnspolitikk

Alle virksomheter i Staten skal ha en lønnspolitikk. Denne skal blant annet avklare hva som vektlegges når lønnsnivå og lønnsutvikling skal fastsettes.

Hvorfor har avdelingene forskjellig lønnspolitikk?

De ulike DIF'ene har ulik lønnspolitikk fordi det er utfordrende å se Forvaret under ett, og ulik innretning på oppgaver, ansvar og prioriteringer bidrar til ulike lønnspolitikker. Hvordan henger avdelingens lønnspolitikk og lønnskravet sammen?

Før du skriver et lønnskrav, anbefaler vi deg å sette deg inn i din DIFs lønnspolitikk. Dette er fordi det fremgår blant annet enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene på hvilke prioriteringer som ligger til grunn for lønnsfastsetting i den enkelte DIF.

Hva er vanligvis innholdet i de lokale lønnsforhandlingene?

I forhandlingene mellom arbeidsgiver (Forsvaret) og de tillitsvalgte er blant annet følgene tema:

 • Drøfte mål og strategi for lokal lønnsutvikling
 • Momenter som legges til grunn for å gi lønnstillegg
 • Erfaringer fra tidligere forhandlinger
 • Praktisk gjennomføring av forhandlingene
 • Avtale frist for overlevering av krav
 • Tiltak for særskilte grupper
 • Hensynet til likestilling og kompetanse
 • Lønnsmessige skjevheter
 • Lønnsutvikling for grupper
 • Lønnsutvikling kvinner og menn
 • Lønnsvurdering av arbeidstakere som har fravær på grunn av foreldrepermisjon
 • Lønnsvekst

Informasjon om nytt lønnssystem i Staten fra 2022.

Fra 1 mai 2022 ble det i Staten fremforhandlet et nytt lønnssystem. Det nye systemet innebærer at dagens 39 lønnsrammer er erstattet med 2 nye lønnsstiger på hhv 10 og 16 år.

Mer informasjon om det nye lønnssystemet her.

Hovedtillitsvalgte i BFO

BFOs Hovedtillitsvalgte (HTV) ivaretar partsnivået hos den enkelte DIF (nivå 2) og er valgt av medlemmene med hjemmel i Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret (HATA).

Kontakt en av våre hovedtillitsvalgte