Lønnsforhandlinger

Hvilken lønn du får påvirkes gjennom lønnsforhandlinger som skjer sentralt og lokalt hvert år

Typer lønnsforhandlinger

Ansatte i Staten får sin regulativlønn (stillingens lønn) fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale lønnsforhandlinger, og lokale tillegg gjennom lokale lønnsforhandlinger.

Lønnsforhandlinger i Staten:

Hvert år gjennomføres det lønnsoppgjør i Staten. 2023 er et mellomoppgjør.

 • Hovedoppgjør: Lønn (økonomi) og arbeidsvilkår forhandles
 • Mellomoppgjør: Lønn forhandles (økonomi) forhandles

I det statlige oppgjøret er det BFOs hovedorganisasjon YS Stat, som forhandler på vegne av alle BFO-medlemmer. Her deltar BFOs ledelse og forhandlingsledere.

Lokale lønnsforhandlinger:

Gjennom forhandlingene i lønnsoppgjøret i Staten blir det satt av en pengepott til lokale lønnsforhandlinger.

De lokale lønnsforhandlingene gjennomføres en gang i året mellom Forsvaret som arbeidsgiver, og BFO med de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene. Dersom forhandlingene delegeres videre ut til den enkelte driftsenhet, er det din hovedtillitsvalgte fra BFO som forhandler for deg.

De lokale lønnsforhandlingene er i hovedsak ment å skulle benyttes der det er endringer i stilling, ansvar eller arbeidsoppgaver som det ikke er mulig å kompensere under andre punkter i Hovedtariffavtalen (HTA), eller å utjevne utilsiktede forskjeller i lønn.

Hva gjør at jeg kan kreve mer lønn?

Begrunnelsene for å kreve mer lønn kan være mange. Eksempler kan være:

 • Skjevhet i lønn: Det er ikke samsvar mellom din og en kollegas lønn i stillinger med ca. samme arbeidsoppgaver. Eksempelvis har to troppssjefer i samme kompani ulik lønn. Dette kan være grunnlag for å kreve mer lønn.
 • Verv: Dersom du innehar ulike verv i avdelingen kan dette være grunnlag for å kreve mer lønn. Eksempelvis dersom du er BFO-tillitsvalgt.
 • Oppgaver utenfor stillingsbeskrivelse: Dersom du har andre arbeidsoppgaver enn det som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen eller som ligger i stillingens art, kan dette være grunnlag for å kreve mer lønn.

Hvem kan levere lønnskrav?

 • Alle tjenestegjørende medlemmer som mottar lønn
 • Kadetter, elever og 1. års lærlinger leverer ikke krav på bfo.no, men ivaretas gjennom satsregulering i Fredsregulativet
 • Personell som av ulike grunner er i permisjon, eksempelvis foreldrepermisjon skal også ha mulighet til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering. Dette er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven § 33
Ill megafon

Hva er et lønnskrav?

For å øke muligheten din for en bedre lønn i de lokale lønnsforhandlingene får du som BFO-medlem mulighet til å levere et lønnskrav. Alle tjenestegjørende medlemmer som mottar lønn kan levere personlig lønnskrav. Dette gjelder også personell som av ulike årsaker er i permisjon. Det kan være nyttig å se på lønnspolitikken til din DIF før du sender inn personlig lønnskrav. Her står det om lønnsfastsetting og lønnsvekst.

Avdelingenes lønnspolitikk

Spørsmål & svar

Vi får ofte spørsmål om lokale lønnsforhandlinger og lønnskrav. Derfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene her.

 • Det er de hovedtillitsvalgte i hver enkelt DIF.

 • Her er det ingen fasit. Lønnskravet bør være realistisk og mulig å imøtekomme. DIF'ens lønnspolitikk og dialog med lokale tillitsvalgte/hovedtillitsvalgt kan være gode hjelpemidler dersom du er usikker på hva du bør kreve.
 • Det vil normalt ikke være nok midler og penger til å imøtekomme alle sine krav fullt ut. Vi oppfordrer likevel alle medlemmer til å sende inn personlige lønnskrav, men det er ikke slik at det å sende inn lønnskrav er ensbetydende med at alle vil få sine krav oppfylt.
 • Det gjør du ved å logge inn på bfo.no. Gå inn på min side og mine søknader. Her kan du legge inn ditt lønnskrav tom. 15.september kl.2400.

  Er du i Etterretningsbataljonen, E-tjenesten eller Forsvarets Spesialstyrke skal du ikke fremme lønnskrav via mine sider. Du følger egne retningslinjer gitt fra egen hovedtillitsvalgt. Personell underlagt FHS ivaretas gjennom satsregulering i FR del 1 (Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning mv).

 • Det er din DIF's hovedtillitsvalgt som behandler lønnskravene. Alle krav behandles konfidensielt og er taushetsbelagt.

Relevant regelverk

Regelverk hvor lønnsforhandlinger er regulert.