Internasjonal tjeneste

En helhetlig politikk for veteraner må kontinuerlig videreutvikles, og følges opp med tilstrekkelige ressurser. Forsvaret skal besitte kunnskap og kompetanse omkring relevante problemstillinger knyttet til veteraner bygget på forskning og egne erfaringer.

Internasjonal tjeneste i Forsvaret

På denne siden finner du regelverk for følgende kategorier intensjonal tjeneste/typer stillinger i utland:

  • Internasjonale operasjoner: Crisis Establishment, CE-stilling
  • NATO: Peacetime Establishment, PE-stilling

BFO jobber for:

  • Vilkår under tjeneste i internasjonale operasjoner må videreutvikles og må stå i samsvar med den totale belastningen som tjenesten medfører. Det skal ikke være vilkårsmessig ufordelaktig for personell å påta seg belastningen med å deployere til internasjonale operasjoner.
  • Fagtillegg for militært personell, i henhold til Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, må videreutvikles.
  • Det bør etableres ordninger utover det som er normalt for yrkesskader, for ivaretakelse av følger av skader påført i internasjonal tjeneste, eller opptrening til dette.
  • Forholdene skal tilrettelegges for en bedre satsing på de sosiale rammevilkår for familiene når ektefelle/partner/samboer er ute på internasjonale oppdrag.
  • Rotasjonsordninger skal etableres og videreutvikles ved internasjonale operasjoner, i den hensikt å redusere belastningen på personellet og deres familier.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogram 2020-2023.

Relevant regelverk: Intops-avtalen

Relevant regelverk: NATO-avtalen

Ill mann feltlue

Skal du tjenestegjøre i en PE-stilling?

Dersom du skal tjenestegjøre utenlands i en PE-stilling skal du få tilbud om et PE-kurs i regi av Forsvaret. Der er ofte BFO med våre gode råd før avreise. Du kan også være trygg på at vår dedikerte hovedtillitsvalgt utland er kun et telefonnummer unna under hele ditt opphold utenlands.

Tips