Internasjonal tjeneste

En helhetlig politikk for veteraner må kontinuerlig videreutvikles, og følges opp med tilstrekkelige ressurser. Forsvaret skal besitte kunnskap og kompetanse omkring relevante problemstillinger knyttet til veteraner bygget på forskning og egne erfaringer.

Internasjonal tjeneste i Forsvaret

På denne siden finner du regelverk for følgende kategorier intensjonal tjeneste/typer stillinger i utland:

 • Internasjonale operasjoner: Crisis Establishment, CE-stilling
 • NATO: Peacetime Establishment, PE-stilling

Ny NATO-avtale

Etter lange og krevende forhandlinger ble partene enige om en ny NATO-avtale, som trer i kraft 1. august 2023.

Det er gjort vesentlige endringer i avtalen, og de viktigste som treffer flest tjenestegjørende er:

Følgende tillegg, ytelser og godtgjørelser er tatt ut av avtalen:

 • Kompensasjonstillegg
 • Arbeidstid ved midlertidig tjenestegjøring i Norge
 • Boligskattkompensasjon

Følgende godtgjørelse er lagt inn:

 • Ulempegodtgjørelse

NATO-avtalen i sin helhet og protokoll ligger som vedlagte dokument lenger ned på siden.

NATO-avtalen 2023

BFO jobber for:

 • Vilkår under tjeneste i internasjonale operasjoner må videreutvikles og må stå i samsvar med den totale belastningen som tjenesten medfører. Det skal ikke være vilkårsmessig ufordelaktig for personell å påta seg belastningen med å deployere til internasjonale operasjoner.
 • Fagtillegg for militært personell, i henhold til Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, må videreutvikles.
 • Det bør etableres ordninger utover det som er normalt for yrkesskader, for ivaretakelse av følger av skader påført i internasjonal tjeneste, eller opptrening til dette.
 • Forholdene skal tilrettelegges for en bedre satsing på de sosiale rammevilkår for familiene når ektefelle/partner/samboer er ute på internasjonale oppdrag.
 • Rotasjonsordninger skal etableres og videreutvikles ved internasjonale operasjoner, i den hensikt å redusere belastningen på personellet og deres familier.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogram 2020-2023.

Ill mann feltlue

Skal du tjenestegjøre i en PE-stilling?

Dersom du skal tjenestegjøre utenlands i en PE-stilling skal du få tilbud om et PE-kurs i regi av Forsvaret. BFO er ofte på plass med gode råd før avreise. Du kan også være trygg på at vår dedikerte hovedtillitsvalgt utland er kun et telefonnummer unna under hele ditt opphold utenlands.

Tips

Relevant regelverk: Intops-avtalen

Relevant regelverk: NATO-avtalen