Internasjonal virksomhet

En helhetlig politikk for veteraner må kontinuerlig videreutvikles, og følges opp med tilstrekkelige ressurser. Forsvaret skal besitte kunnskap og kompetanse omkring relevante problemstillinger knyttet til veteraner bygget på forskning og egne erfaringer.

Internasjonal virksomhet

Norske soldater deltar i militære operasjoner og aktiviteter verden over. Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner og til annen innsats ute.

BFO anser det å være veteran som en hedersbetegnelse! En veteran har tatt på seg en plikt og byrde på vegne av fellesskapet og må få oppfølging og vilkår deretter. For BFO er det en selvfølge at en helhetlig politikk for veteraner kontinuerlig videreutvikles, og følges opp med tilstrekkelige ressurser.

På denne siden finner du regelverk for internasjonal virksomhet.

Internasjonale operasjoner

Internasjonale operasjoner omfatter både internasjonale operasjoner og internasjonal innsats. God understøttelse av tilsatte som tjenestegjør i internasjonale stillinger og staber er avgjørende i et rekrutteringsperspektiv for at Norge også i fremtiden skal kunne fylle sine internasjonale forpliktelser.

Internasjonal tjeneste

En stor andel av Forsvarets tilsatte tjenestegjør i internasjonale militære stillinger. Forsvaret av Norge er tett knyttet til internasjonalt samarbeid og helt avgjørende gjennom NATO-samarbeidet. BFO forutsetter at Norge fyller sine internasjonale forpliktelser. Dette innebærer at en stadig større andel av militært tilsatte vil ha større del av sine karrierer internasjonalt gjennom gjentagende lengre utenlandsbeordringer.

NATO-avtale fra august 2023

Det er gjort vesentlige endringer i avtalen, og de viktigste som treffer flest tjenestegjørende er:

Følgende tillegg, ytelser og godtgjørelser er tatt ut av avtalen:

  • Kompensasjonstillegg
  • Arbeidstid ved midlertidig tjenestegjøring i Norge
  • Boligskattkompensasjon

Følgende godtgjørelse er lagt inn:

  • Ulempegodtgjørelse
NATO-avtalen 2023

Relevante lover og regelverk: Intops-avtalen

Relevante lover og regelverk: NATO-avtalen

Ill mann feltlue

Skal du tjenestegjøre i en PE-stilling?

Dersom du skal tjenestegjøre utenlands i en PE-stilling skal du få tilbud om et PE-kurs i regi av Forsvaret. BFO er ofte på plass med gode råd før avreise. Du kan også være trygg på at vår dedikerte hovedtillitsvalgt utland er kun et telefonnummer unna under hele ditt opphold utenlands.

For informasjon om aktuelle tjenestesteder og annen nyttig informasjon om stillinger i NATO og Peacetime Establishment – se Forsvarets intranett.

Tips

BFO jobber for:

  • Forholdene skal tilrettelegges for en bedre satsning på de sosiale rammevilkår for familiene når ektefelle/partner/samboer er ute internasjonal virksomhet.
  • Vilkår under internasjonale operasjoner må videreutvikles og stå i samsvar med vilkår under tjeneste nasjonalt.
  • Rotasjonsordninger skal etableres og videreutvikles ved internasjonale operasjoner, i den hensikt å redusere belastningen på personellet og deres familier.
  • Tjeneste i internasjonal stab må anerkjennes.
  • Det bør etableres ordninger utover det som er normalt for yrkesskader, for ivaretakelse av følger av både fysiske og psykiske skader påført i internasjonal virksomhet, eller opptrening til dette.
  • Veteraner som er blitt skadet i tjeneste skal kunne få bidra med sin restarbeidskraft i forsvarssektoren.