BFO Partner

Sørg for at også din kjære har gode personforsikringer. Trygt, flesibelt og rimeligere.

Hvorfor kjøpe denne forsikringen

1. Fullverdig personforsikring

Pakken dekker det samme for partner, som for medlemmet i BFO Familie. BFO Partner gir dekninger ved ulykke, kritisk sykdom, arbeidsuførhet og dødsfall.

2. Forbedret dekning på bl.a. uførhet og kritisk sykdom

Pakken gir en høyere utbetaling på arbeidsuførhet enn tidligere, utbetaling ved kritisk sykdom har økt til 2G og ulykkesdekning er lagt til.

Elementene i BFO Partner

Inntil 22G

1. Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som følge av ulykke eller sykdom.

Inntil 30,58G

2. Arbeidsuførhet

Erstatning ved ulykke eller sykdom som fører til helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid.

2G

3. Kristisk sykdom

Økonomisk førstehjelp ved sykdom, i tillegg til psykologisk førstehjelp.

Inntil 50G

4. Ulykke medisinsk invaliditet

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade.

Inntil 5 % av forsikringssummen i inntil 3 år.

4. Ulykke behandlingsutgifter

Dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke.

Bla. ombygging av bolig inntil kr 50 000.

4. Ulykke Pluss

Engangsutbetaling ved benbrudd og brannskader inntil kr 10 000.

Oversikt elementer:

1. Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som følge av ulykke eller sykdom. Dekningen gjelder hele døgnet og skiller ikke mellom arbeid og fritid.

Hvem får utbetalingen dersom du dør?

Dødsfallerstatningen tilfaller ektefelle/registrert partner, begunstiget eller arvinger etter loven.

AlderBFO Partner
18-5022G
5120,90G
5516,50G
60-6511G

Tabell: Viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn.

2. Arbeidsuførhet

Erstatning ved ulykke eller sykdom som fører til helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid.

Hovedreglene for å ha rett til erstatningen er:

Minst 40% arbeidsufør/på arbeidsavklaringspenger i en sammenhengende periode på minst to år, og uførheten er vurdert å være varig. Du kan ha rett til uføreutbetaling selv om uførheten ikke er bedømt varig.

Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året medlemmet fyller 60 år.

Erstatningen utbetales forholdsmessig etter faktisk uføregrad.

Hvis sykdom/skade har inntruffet før 01.01.2024 og senere fører til uførhet, er det tidligere forsikrings-summer som gjelder.

AlderBFO Partner
2022,40G/30,58G
3019,18G/26,15G
4015,28G/20,83G
5010,40G/14,18G
602,90G/5,32G


Forklaring tabell: Tabellen viser erstatningsbeløp basert på alder og inntekt. Erstatningsbeløp avhenger av hvilken alder og lønn. Dersom du har lønn inntil 7G får du maks 22,4G. Dersom du har lønn inntil 10G får du maks 10G. Se fullstendig tabell i dine forsikringspapirer.

3. Kritisk sykdom

Inntil 10 behandlinger hos psykolog etter diagnose, og økonomisk førstehjelp (engangsutbetaling på 2G) når diagnose er stilt ved sykdom eller skade innenfor følgende lidelser:

Kreft, andre svulster i hjerne eller ryggmarg, hjerneslag, utposning på hjernens blodårer, utposning på hovedpulsåren (aorta aneurisme), hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris (hjertekrampe), hjerteoperasjon, Systemisk sklerose, Systemisk lupus erythematosus (SLE), Multippel sklerose (MS), ALS, primær lateralskerose, progressiv spinal muskelatofi eller progressiv bulbær parese, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, Epilepsi, nyresvikt, transplantasjon, utlagt tarm, tverrsnittlammelser, amputasjon, alvorlig brannskade, alvorlig synstap, alvorlig hørselstap. (Listen er forenklet. Se fullstendig oversikt i dine forsikringspapirer)

Viktig: Meld saken snarest mulig etter stilt diagnose. Opphører ved utgangen av året du fyller 65 år, samt barn fra 1 år til de fyller 21 år. Forsikringssummen utbetales kun èn gang for samme sykdom/skade.

4. Ulykke medisinsk invaliditet

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade. Utbetalingens størrelse avhenger av invaliditetsgraden.

 • Forsikringen dekker skader ned til 1 % medisinsk invaliditet.
 • Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykken, selv om den ikke medfører invaliditet.

Dekning ved 100% invaliditet

Behandlingsutgifter

50G2,5G

Tabell: Viser dekning etter ulykkeshendelse

4. Ulykke-behandlingsutgifter

Dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke med inntil 5 % av forsikringssummen i inntil 3 år. Behandlingsutgifter kan dekkes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet.

Erstatningen omfatter nødvendige utgifter til blant annet:

 • Lege og tannlege
 • Behandling på sykehus
 • Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som er foreskrevet av lege
 • Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege
 • Dekker behandlingsutgifter i Norden!

Definisjon ulykke: Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse.

4. Ulykke pluss

Ulykke pluss (også kalt “break a leg-forsikring”) gir flere ekstradekninger ved ulykke. Forsikringen utbetales som en engangserstatning i tillegg til dekning av nødvendige behandlingsutgifter i element 5.

Bruddskader:

Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en engangserstatning på kr 10 000. Mindre brudd gir fra kr 5 000 til kr 7 500.

Forsikringen dekker blant annet:

 • Ombygging av bolig -inntil kr 50 000
 • Benbrudd og brannskade -inntil kr 10 000
 • Tapte eiendeler ved sykehusinnleggelse -inntil kr 10 000
 • Taxi til/fra arbeid og behandlinger -inntil kr 10 000
 • Sykehuspenger -kr 400 pr.dag etter 5 døgn, i inntil ett år

Bruddet må skyldes en ulykkeshendelse. Se definisjonen av ulykke over.

Hvem er omfattet av forsikringen?

BFO Partner gjelder samboer/ektefelle til et medlem. Personer i et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer.

Opphør forsikringer

BFO Partner gjelder ut året du fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år. Arbeidsuførhet: Skade/sykdom som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året medlemmet fyller 60 år.

BFO Senior

Når BFO Partner opphører ved 65 år har vi et alternativ til deg - BFO Senior.

Du må velge om du ønsker BFO Senior med sykdomsdekning, eller uten sykdomsdekning. Advokatdekning er også inkludert i BFO Senior, på lik linje som BFO Partner.

Les mer om BFO senior her.

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO Partner.