BFO Familie

En av markedets råeste personforsikringer. Fokus på å sikre deg og dine økonomisk om noe skulle skje

Hvorfor kjøpe denne forsikringen

1. Fullverdig personforsikring

Pakken forsikrer deg dersom du blir skadet i en ulykke, blir arbeidsufør eller dør. Den gir også utbetaling ved kritisk sykdom og inntil 15 timer advokatbistand pr. kalenderår (pr. sak).

2. Dekninger som inkluderer barn

Pakken dekker barn innenfor områdene kritisk sykdom, ulykke medisinsk invaliditet, ulykke behandlingsutgifter og ulykke pluss. Advokatbistand kan også brukes av barn.

3. Krigsrisikodekning

Dekker skader/dødsfall som direkte følger av krig og krigslignenede handlinger på lønnet tjeneste/oppdrag for Forsvaret/Den norske stat. Gjelder for medlemmet.

BFO-pakken har endret navn og innhold. Hvorfor?

BFO-pakken har endret navn og innhold. Den heter nå BFO Individuell og BFO Familie.

Det siste året har vi i samarbeid med If hatt en grundig gjennomgang av alle BFOs forsikringsprodukter. Gjennom dette arbeidet har vi ønsket å gjøre produktene enda mer solide og tilpasset endringer og utviklinger i samfunnet, spesielt med fokus på arbidsuførhet og kritisk sykdom. Vi har derfor utvidet flere avdekningene, samt at du nå kan velge den forsikringen som passer deg best, med eller uten forsørgeransvar. Alt dette med ett mål for øye: at du og dine skal være rett forsikret, til enhver tid.

Elementene i BFO Familie

Inntil 22G

1. Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som følge av ulykke eller sykdom.

Inntil 30,58G

2. Arbeidsuførhet

Erstatning ved ulykke eller sykdom som fører til helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid.

2G

3. Kristisk sykdom

Økonomisk førstehjelp ved sykdom, i tillegg til psykologisk førstehjelp.

Barn dekket.

Inntil 50G

4. Ulykke medisinsk invaliditet

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade.

Barn dekket.

Inntil 5 % av forsikringssummen i inntil 3 år.

4. Ulykke behandlingsutgifter

Dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke.

Barn dekket.

Bla. ombygging av bolig inntil kr 50 000.

4. Ulykke Pluss

Engangsutbetaling ved benbrudd og brannskader inntil kr 10 000.

Barn dekket.

Inntil 15 t pr.kalenderår/pr.sak

5. Advokatbistand

Avtale om privatjuridisk bistand. Kan også benyttes av barn.

Oversikt elementer:

1. Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som følge av ulykke eller sykdom. Dekningen gjelder hele døgnet og skiller ikke mellom arbeid og fritid.

Hvem får utbetalingen dersom du dør?

Dødsfallerstatningen tilfaller ektefelle/registrert partner, begunstiget eller arvinger etter loven.

AlderBFO Familie
18-5022G
5120,90G
5516,50G
60-6511G

Tabell: Viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn.

2. Arbeidsuførhet

Erstatning ved ulykke eller sykdom som fører til helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid.

Hovedreglene for å ha rett til erstatningen er:

Minst 40% arbeidsufør/på arbeidsavklaringspenger i en sammenhengende periode på minst to år, og uførheten er vurdert å være varig. Du kan ha rett til uføreutbetaling selv om uførheten ikke er bedømt varig.

Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året medlemmet fyller 60 år.

Erstatningen utbetales forholdsmessig etter faktisk uføregrad.

Hvis sykdom/skade har inntruffet før 01.01.2024 og senere fører til uførhet, er det tidligere forsikrings-summer som gjelder.

AlderBFO Familie
2022,40G/30,58G
3019,18G/26,15G
4015,28G/20,83G
5010,40G/14,18G
602,90G/5,32G


Forklaring tabell: Tabellen viser erstatningsbeløp basert på alder og inntekt. Erstatningsbeløp avhenger av hvilken alder og lønn. Dersom du har lønn inntil 7G får du maks 22,4G. Dersom du har lønn inntil 10G får du maks 10G. Se fullstendig tabell i dine forsikringspapirer.

3. Kritisk sykdom

Inntil 10 behandlinger hos psykolog etter diagnose, og økonomisk førstehjelp (engangsutbetaling på 2G) når diagnose er stilt ved sykdom eller skade innenfor følgende lidelser:

Kreft, andre svulster i hjerne eller ryggmarg, hjerneslag, utposning på hjernens blodårer, utposning på hovedpulsåren (aorta aneurisme), hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris (hjertekrampe), hjerteoperasjon, Systemisk sklerose, Systemisk lupus erythematosus (SLE), Multippel sklerose (MS), ALS, primær lateralskerose, progressiv spinal muskelatofi eller progressiv bulbær parese, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, Epilepsi, nyresvikt, transplantasjon, utlagt tarm, tverrsnittlammelser, amputasjon, alvorlig brannskade, alvorlig synstap, alvorlig hørselstap. (Listen er forenklet. Se fullstendig oversikt i dine forsikringspapirer)

Viktig: Meld saken snarest mulig etter stilt diagnose. Opphører ved utgangen av året du fyller 65 år, samt barn fra 1 år til de fyller 21 år. Forsikringssummen utbetales kun èn gang for samme sykdom/skade.

4. Ulykke medisinsk invaliditet

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade. Utbetalingens størrelse avhenger av invaliditetsgraden.

 • Forsikringen dekker skader ned til 1 % medisinsk invaliditet.
 • Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykken, selv om den ikke medfører invaliditet.

Dekning ved 100% invaliditet

Behandlingsutgifter

50G2,5G

Tabell: Viser dekning etter ulykkeshendelse

4. Ulykke-behandlingsutgifter

Dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke med inntil 5 % av forsikringssummen i inntil 3 år. Behandlingsutgifter kan dekkes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet.

Erstatningen omfatter nødvendige utgifter til blant annet:

 • Lege og tannlege
 • Behandling på sykehus
 • Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som er foreskrevet av lege
 • Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege
 • Dekker behandlingsutgifter i Norden!

Definisjon ulykke: Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse.

4. Ulykke pluss

Ulykke pluss (også kalt “break a leg-forsikring”) gir flere ekstradekninger ved ulykke. Forsikringen utbetales som en engangserstatning i tillegg til dekning av nødvendige behandlingsutgifter i element 5.

Bruddskader:

Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en engangserstatning på kr 10 000. Mindre brudd gir fra kr 5 000 til kr 7 500.

Forsikringen dekker blant annet:

 • Ombygging av bolig -inntil kr 50 000
 • Benbrudd og brannskade -inntil kr 10 000
 • Tapte eiendeler ved sykehusinnleggelse -inntil kr 10 000
 • Taxi til/fra arbeid og behandlinger -inntil kr 10 000
 • Sykehuspenger -kr 400 pr.dag etter 5 døgn, i inntil ett år

Bruddet må skyldes en ulykkeshendelse. Se definisjonen av ulykke over.

5. Advokatbistand:

Avtalen er inngått med firmaet Norman & Co. Det er ikke en forsikring, men en avtale om privatjuridisk bistand.

Rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning pr. kalenderår/pr. sak frem til prosesstadiet på en rekke privatrettslige saksområder.

Blant annet forbrukerrett, personskade, yrkesskade, ektepakt, samboerkontrakt, testament, fremtidsfullmakt, skadeforsikring, husleie, trygdesaker og naboforhold.

Ytterligere rådgivning kan innvilges etter behovsprøving der saken fortsatt ikke er kommet til prosesstadiet.

Det kan også innvilges støtte til prosess og dekning av egne kostnader ved rettssaker etter søknad.

Ordningen dekker mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpdekning i BFO Innbo, og den dekker også flere områder som unntas i rene ”advokatforsikringer”.

Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes ikke av ordningen, men etter avtale direkte med BFO.

Hvem er omfattet av forsikringen?

BFO Familie gjelder medlemmet, og eventuelle barn dekkes på flere av elementene (Kritisk sykdom, ulykke og advokatbistand).

Partner har ingen dekninger i BFO Individuell eller BFO Familie, og må ha en egen personforsikring: BFO Partner.

Opphør forsikringer

BFO Familie gjelder ut året du fyller 65 år. Arbeidsuførhet: Skade/sykdom som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året medlemmet fyller 60 år.

BFO Senior

Når BFO Familie opphører ved 65 år har vi et alternativ til deg - BFO Senior.

Du må velge om du ønsker BFO Senior med sykdomsdekning, eller uten sykdomsdekning. Advokatdekning er også inkludert i BFO Senior, på lik linje som BFO Individuell.

Les mer om BFO Senior her.

Spørsmål & Svar

Relevant informasjon knyttet til BFO Familie.