Utdanning og kurs

Skreddersydd for våre medlemmer og tillitsvalgte.

BFOs kursfilosofi

Filosofien bak aktivitetene er å skape læring gjennom å dele. Dette skjer like mye i gangen mellom forelesningene og gjennom diskusjoner som i selve klasserommet. Derfor vil du som deltager som regel møte flere tillitsvalgte som er der for deg – gjennom hele kurset. All undervisning gjennomføres av ansatte og tillitsvalgte med spisskompetanse og erfaring.

Kurs- og utdanningstilbud

Alle kurs i regi av BFO gjennomføres av fulltidstillitsvalgte, for å sikre relevans og dyp innsikt om lover, avtaler, rettigheter og plikter. Dette kommer til uttrykk gjennom spissing av mål, innhold, eksempler og problemstillinger i forhold til hva vi opplever i forsvarssektoren. Utdanningen er praksisnær, noe som styrker læringsutbyttet og gir en forsikring til medlemmene om at de til enhver tid har tillitsvalgte med riktig kompetanse.

Hvem er kurs- og utdanningstilbudet for?

Kurs/utdanning tilbys til alle våre medlemmer, både tillitsvalgte og ikke tillitsvalgte.

Grunnleggende utdanning:

BFO er en stor organisasjon med over 200 tillitsvalgte. For å ivareta våre medlemmers interesser, rettigheter og vilkår, har BFO-skolen en rekke kurs som bygger ut bredden og dybden i kunnskapen hos den enkelte.

Grunnleggende utdanning gir deg grunnleggende og generell kunnskap om sentrale forhold ved rollen som tillitsvalgt og BFO som organisasjon. Dette er verdifull kompetanse for deg i rollen som tillitsvalgt og som tilsatt i Forsvaret.

Videregående utdanning:

Dersom du som tillitsvalgt ønsker å fremstå som både fremstår som rådgiver, sparringspartner og krevende part for arbeidsgiver, vil BFO-skolens videregående utdanning passe deg helt perfekt.

Kurstilbudet som gis til våre tillitsvalgte er i stadig utvikling og er tilpasset situasjonen i Forsvaret.

Hvorfor er det viktig for BFO å tilby egne kurs/utdanning til våre tillitsvalgte?

Rollen til våre tillitsvalgte er i endring. Ikke bare skal man ivareta ansattes lønns- og arbeidsforhold lokalt, men det stilles også krav til at man deltar som ansattes representant i omstillinger, er en politisk aktør som markerer BFOs standpunkter og samtidig bidrar til å bygge omdømme gjennom å være medlemmenes rådgiver.

BFO ønsker å tilby tillitsvalgte kurs som gjør oss bedre i stand til å ivareta medlemmene og ansatte i Forsvaret. Dette er brutt ned i fem mål for utdanningen:

Tillitsvalgtutdanningen skal:

  1. Bidra til å styrke BFOs makt og innflytelse lokalt og sentralt.
  2. Utvikle kunnskap og kompetanse slik at tillitsvalgte blir i stand til å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter, både som enkeltmedlemmer og som en del av et fellesskap.
  3. Brukes som verktøy i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen i retning av en lærende og utviklingsorientert organisasjon.
  4. Bidra til å styrke BFO på alle nivåer, og skape dialog om den militære profesjon og yrkesutøvelse.
  5. Gi personlig utvikling og mestringstro – som leder og menneske.

Grunnleggende utdanning

BFO Grunnkurs

Grunnkurset er et lavterskelkurs for deg som vil vite mer om hva vi står for og kan tilby deg som medlem.

Den lokale BFO'er

Gir deg en dypere forståelse for BFO som organisasjon, oppbygging mm.

Lover & avtaler del 1

Kunnskap om tre sentrale avtaler som regulerer rettigheter og plikter som tillitsvalgt og militært ansatt.

Lover & avtaler del 2

Kunnskap om de helt sentrale  lovene  som regulerer dine rettigheter og plikter i relasjonen med arbeidsgiveren.

Forhandlingsteknikk

Fremstå mer overbevisende og planmessig i forhandlinger og drøftinger.

Tillitsvalgt som leder

Beslutte når det uventede skjer i forhandlinger, under press og stress, er mange elementer av ledelse i det å være tillitsvalgt.

Videregående utdanning

Arbeidsrett

Fokus på individuell arbeidsrett. Gir teoretisk og praktisk innføring i arbeidsretten og statsansatteloven.

Omstilling 1: Lover & avtaler

Gir deltakerne en generell oversikt over de formelle reglene som styrer omstilling i staten generelt og Forsvaret spesielt

Omstilling 2: Mennesket i omstilling

Gir deltakerne grunnleggende kunnskap om de menneskelige reaksjonene som kan oppstå i en omstillingsprosess.

Retorikk

Kunsten å overbevise, å tale og skrive på en lettfattelig og interessevekkende måte, å formidle budskapet med troverdighet.

Tillitsvalgt som leder

Å Beslutte når det uventede skjer i forhandlinger, under press og stress, er mange elementer av ledelse i det å være tillitsvalgt.

Nyttig informasjon i forbindelse med deltakelse på kurs:

  • Deltakelse er gratis

  • Reise til/fra kurssted dekkes av BFO

  • Kost/opphold dekkes av BFO

  • Rett til permisjon med lønn