Vi må øke antall ansatte i Forsvaret nå

Allerede før pensjonsbølgen slår inn over Forsvaret, er det kritiske mangler blant offiserer og befal, skriver Jens Jahren.

Av Jens Jahren, leder av Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Forsvaret)

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er bekymret over mangelen på vilje til å iverksette tiltak for å styrke Forsvaret i forsvarsledelsen og Forsvarsdepartementet.

Knappheten på materiell og ammunisjon er en ting, det som virkelig er kritisk er den store mangelen på kompetanse i Forsvaret.

Allerede før pensjonsbølgen slår inn over Forsvaret om noen år, er det kritiske mangler blant offiserer og befal.

Forsvaret har ikke nok kompetanse og for lite utdanningskapasitet.

Dette har medført sammenslåinger av kompanier hos flere bataljoner i Hæren.

Når 800 militært tilsatte går av de neste årene – ansatte med høy utdanning og lang erfaring, vil dette bildet bli forverret.

Dette er en utvikling som ikke kommer til å gå over av seg selv.

Det vil gå ut over evnen til å planlegge og utvikle operativ evne, Norges sikkerhet og økt belastning på ansatte som allerede i dag legger ned rundt halvannet årsverk hvert år.

Det er en svært alvorlig status i en tid med krig i Europa.

Må bli hørt

BFO er imidlertid trygg på at Forsvarskommisjonen også har fanget opp denne situasjon.

Jens Jahren
Leder av BFO Jens Jahren peker på flere tiltak som bør iverksettes for å styrke Forsvaret.

I vårt innspill har vi vært opptatt av å endre denne situasjonen og styrke Forsvaret.

BFO er klar over det lange perspektivet som ligger i kommisjonenes mandat, men hvis dagens situasjon ikke endres, vil de neste 25-30 årene bli preget av en utvikling basert på sviktende forutsetninger.

Umiddelbare tiltak

For å styrke den operative evnen og bidra til mindre belastning på de ansatte i Forsvaret, fremmer BFO derfor en rekke forslag.

Enkelte av tiltakene som vi fremmer kan iverksettes umiddelbart:

  • Øke antall ansatte nå, med flere grenaderer og konstabler i de operative avdelingene, samt flere lærere og instruktører ved utvikling- og utdanningsavdelinger
  • Øke antall ansatte og kadetter ved Forsvarets høgskole fra sommeren 2023
  • Reetablerer grenvise befalsskoler for å sikre økt tilgang til ledere på lavt nivå med mulighet for rekruttering fra videregående skole, redusere funksjonelt fravær grunnet utdanning og økt produksjon til styrkestrukturene av ledere
  • Bedre kvalitet på EBA der personell oppholder seg

Videre er det flere grep som må gjøres på lengre sikt som å forberede den militære profesjonsutdanning med særlig vekt på økt innsats på lederutvikling og praksisnær utdanning.

Alvorlig situasjon

BFO mener at situasjonen er så prekær at kommisjonene bør foreslå at det umiddelbart settes i gang et eget oppfølgingsarbeid på personell og kompetanse sommeren 2023.

Vi er takknemlig for hvor ærlig og presist leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget har beskrevet den alvorlige situasjonen for Forsvaret.

BFO er alltid tilgjengelig for Forsvarskommisjonen dersom det er behov for utdypning eller ytterligere informasjon i det videre arbeide.

Denne teksten er en forkortet versjon av BFOs innspill til Forsvarskommisjonen.