Resultat lokale lønnsforhandlinger 2023

Årets forhandlinger er nå avsluttet med uttelling for en stor del av våre medlemmer.

Endelig resultat lokale lønnsforhandlinger 2023

Årets lokale lønnsforhandlinger har vært gjennomført på nivå 1 med BFO sentralt, øvrige sentrale organisasjoner og Forsvarsstaben.

Grunnlaget for at denne løsningen ble valgt i år har blant annet vært et felles mål og ambisjoner om ekstra tilførte midler til oppgjøret. Fra BFO sentralt har det vært våre forhandlingsledere Lars Omberg og Jon Erling Johansen som har bidratt inn i lønnsforhandlingene.

Hovedvekten av lønnstillegget ved årets sentrale lønnsoppgjør ble gitt som et flatt kronetillegg på kr 31.000,- til alle på hovedtariffavtalen til YS/LO. Utover dette var det satt av 0,85% til lokale forhandlinger.

Arbeidsgiver har i år vært villig til å tilføre potten ekstra midler, slik at det var rom for ett lønnstrinn, med unntak av noen kategorier. Det betyr at alle opp til ltr. 80 har hatt en lønnsøkning på over 6%.

Den totale rammen for årets oppgjør var på 5,3%.

Resultatet av årets lokale lønnsforhandlinger betyr at en stor andel av våre medlemmer har fått en økning på minst ett lønnstrinn. I tillegg er det innført minimumsavlønning for de laveste OR-gradene (2,3,4 og 5) samt OF 1 og OF 1+.

Det ble også rom for å flytte OF 3/OR 8 fra spenn til stige og ett kronetillegg til de eldste OF 4. Resultatet fra lokale lønnsforhandlinger gjelder fra 1. mai 2023.

Fakta:

Lokale lønnsforhandlinger 2023

Det ble ved det sentrale lønnsoppgjøret avsatt 0,85% pr. 1. mai 2023 til lokale forhandlinger på LO/YS avtalen.

Forhandlingene startet 16. oktober, og ble avsluttet 19. oktober. Resultatet fra forhandlingene har virkning tilbake fra 1. mai 2023.

Personell som har fått lønnsendring utover dette etter HTA 2.5.3.2/2.5.5 (rekruttere & beholde/ny stilling) etter 1. mai 2023 er ikke omfattet av endringene.

Lederlønnsavtalen: Personell med lederlønnsavtalen (HTA 2.5.2) blir forhandlet senere i oktober når lokale lønnsforhandlinger etter HTA 2.5.1 er gjennomført.

Partene er enig om å igangsette et arbeid for å reforhandle Forsvarets lønnspolitikk, med ferdigstillelse ila. feb. 2024.

Resultatet fra lokal lønn i Forsvaret kommer i tillegg til de 31.000,- kronene som ble gitt i det sentrale oppgjøret pr. 1. mai 2023.

Dette ble partene enig om:

Ett lønnstrinn til alle, med noen unntak som beskrives under.

Minstelønn fastsettes for følgende stillingskoder med virkning fra 1. mai 2023:

 • OR 2 – ltr. 30
 • OR 3 – ltr. 35
 • OR 4 – ltr. 37
 • OR 5 – ltr. 39
 • OF 1 (Fenrik) ltr. 43
 • OF 1+ (Løytnant) ltr. 50

Det innebærer at dette er laveste lønnstrinn innenfor disse gradene, gjeldende fra 1. mai 2023.

OF 3/OR 8 som i dag avlønnes på spenn overføres til stillingskode med lønnsstige (1,1% i 10 år, deretter 0,55% i inntil 6 år).

OF 4: 55 år (pr. 1. mai 2023) og eldre gis et kronetillegg på 8000,-.

Belastningstillegget på FRITV-avtalen er oppjustert med kr. 7500,- i tillegg ett ekstra lønnstrinn for frikjøpte tillitsvalgte og HVO/VO.

BFOs vurdering av resultatet

Det har vært krevende forhandlinger, men likevel et godt forhandlingsklima og samarbeid for å finne de gode løsningene.

Noen av de som bidro under årets lokale lønnsforhandlinger. Fra venstre: Eivind Olsen (Parat), Rune Bjørseth (NTL Forsvar), Staale I Reiten (NOF), Lars Omberg (BFO) og Jørn Kristian Johansen (Forsvarsstaben) Fra BFO deltok også Jon Erling Johansen. Foto: Øyvind Førland Olsen/BFO
Forhandlingsledere under årets lokale lønnsforhandlinger. Fra venstre: Eivind Olsen (Parat), Rune Bjørseth (NTL Forsvar), Staale I Reiten (NOF), Lars Omberg (BFO) og Jørn Kristian Johansen (Forsvarsstaben) Fra BFO deltok også Jon Erling Johansen. Foto: Øyvind Førland Olsen/BFO

BFO er spesielt tilfreds med at vi i år har oppnådd en betydelig økning i rammen med tilførsel av nye midler. Dette har bidratt til at de aller fleste har mottatt lønnsøkninger som i stor grad kompenserer for prisstigningen det siste året.

 • Økning på minst ett lønnstrinn for alle, med noen få unntak:
  Hovedmålet har i år vært å kunne gi flest mulig ansatte minst ett lønnstrinn. Unntaket er: De som har fått ny stilling, de som har gjennomført lønnssamtale og har fått uttelling på minst ett lønnstrinn eller personell som har blitt gitt tillegg i form av et rekruttere/beholde-tillegg på minst to lønnstrinn, etter 1. mai 2023. For ansatte som innen 30/04 2024 har rett til en lønnssamtale gjelder det samme.
 • Økt minstelønn:
  Økt varig minstelønn innenfor flere kategorier, som angitt over. Dette er en konkret oppfølging av Forsvarssjefens lønns- og insentivprosjekt, som ble presentert i sommer. Dette har også vært viktige prioriteringer for BFO og øvrige parter. Økt minstelønn gir en effekt over tid, og innebærer at ingen kategorier innenfor disse stillingskodene lenger kan avlønnes under fastsatt nivå. Dette gir for mange meget god uttelling.
 • Fra spenn til stige:
  Flytting av OF 3 / OR 8 fra spenn til stige vil gi god uttelling for disse kategoriene fremover, med årlig automatisk lønnsutvikling. Kategorier der mange vil stå frem til oppnådd pensjonsalder.
 • Ivaretakelse av de eldste OF 4: Et kronetillegg på kr 8000 gir en varig effekt ved overgang til pensjon. Dette er også en kategori ansatte som ikke har en årlig automatisk lønnsutvikling, og det har derfor vært viktig å prioritere også denne gruppen.
Lønnsstige:
Alle stillingskoder som tidligere var tilknyttet en lønnsramme er plassert i en lønnsstige, kort eller lang stige. Lønnsstigene angir årlig prosentvis automatisk lønnsøkning.
- Kort stige gir 1,1 % årlig økning i lønn i inntil 10 år.
- Lang stige gir 1,1 % årlig økning i inntil de 10 første år, deretter 0,55% i inntil 6 år.

Et unntaksår

På mange måter har 2023 vært et unntaksår der det meste av avsatte midler ble gitt sentralt, i form av en økning på alle lønnstrinn med kr 31.ooo per år, og en mindre avsetning på 0,85% til lokale forhandlinger.

Mange av BFOs medlemmer har også i år levert inn et personlig lønnskrav. Dette er vi helt avhengig av for å gjøre gode prioriteringer og vurderinger. Samtlige innsendte krav har blitt videreformidlet til BFOs hovedtillitsvalgte.

Lønnskravene, sammen med andre faktorer, har dannet grunnlaget for den interne diskusjonen i BFO for å finne effektive løsninger. I år ble forhandlingene gjennomført på nivå 1, noe som begrenset vår evne til å håndtere individuelle krav på samme måte som i delegerte forhandlinger. Av denne grunn har det vært avgjørende for BFO å prioritere tiltak som kan gi en positiv økonomisk innvirkning for så mange medlemmer som mulig i årets oppgjør.

Utbetaling

Arbeidsgiver igangsetter utbetaling i henhold til protokollen som er inngått, og alle skal ha fått oppgjøret utbetalt senest på desember lønn, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2023.

Anmerkning: FMA, FFI, FB, NSM og FD er selvstendige virksomheter (ref vedlegg 2 i Hovedtariffavtalen) og får egen pott på lokal lønn gjennom tildelingsbrevet fra KDD. Ut fra denne tildelingen fører de selvstendige forhandlinger. Personell fra FMA, FFI, FB, NSM og FD blir derfor ikke berørt av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret.

Protokoll.