Ny hovedavtale fra nyttår

YS og Befalets Fellesorganisasjon er fornøyd med resultatet av forhandlingene om ny Hovedavtale i staten.

Av YS og Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

– BFO er godt fornøyd med resultatet av reforhandlingene. Vi har fått en ny Hovedavtale som har med seg de viktige formuleringene i formål og intensjon, og samtidig videreført medbestemmelsen for de ansattes representanter i staten. Det som blir viktig i tiden som kommer, er å sikre en god og riktig bruk og forvaltning av Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen fremover.

Det sier nestleder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg.

Han viser til at BFO har vært sterkt delaktig i prosessen frem til- og under forhandlingene ved nestleder og leder av BFO Jens Jahren.

Avtalen kommer som resultat etter forhandlinger mellom Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne, samt BFO.

Gjelder ut 2025

Hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025.

Her kan du lese hele Hovedavtalen

YS Stat sin målsetting ved disse konsensusforhandlingene, har vært å forsterke viktigheten av reell medbestemmelse og likeverdig partssamarbeid.

Å ytterligere forsterke de tillitsvalgtes rettigheter og beholde forhandlingsretten var blant de konkrete kravene vi tok med inn i forhandlingene.

Rune Rudberg
Nestleder i BFO Rune Rudberg er godt fornøyd med resultatet etter reforhandling av Hovedavtalen i staten.

Siden forrige forhandling av hovedavtalen har vi fått et bredere faktagrunnlag blant annet gjennom FAFO-rapporten «Hovedavtalen i staten - et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?».

Lokal tilpasningsavtale

Her framkom det urovekkende resultater som viste at 3 av 10 virksomheter ikke har en lokal tilpasningsavtale, noe alle virksomheter skal ha. Dette faktum la grunnlaget for en felles satsing på hvordan vi kan påvirke at denne skal-bestemmelsen faktisk blir gjennomført.

En tydeliggjøring i tekst, samt å legge Tilpasningsavtalen til et eget kapittel vil forhåpentligvis bidra til at alle etterhvert har en lokal tilpasningsavtale.

Andre viktige endringer er en forsterking av ordlyden i § 1 Intensjoner knyttet til ledelses ansvar for å delta i og støtte opp om partssamarbeidet og reell medbestemmelse.

I Tilpasningsavtalen kapittel 2 skal den i tillegg til eksisterende punkter inneholde tre nye elementer dersom en av partene krever det; frist for utsendelse av saksdokumenter i forkant av møter, regulering av hvordan det skal legges til rette for utøvelsen av vervet og bestemmelser for tiltak for felles opplæring.

Paragrafene for informasjon, drøfting og forhandlinger har kun språklige endringer.

Opplæring i ny teknologi

Kapittel 6 om Personalpolitikk er gjennomarbeidet og blitt tydeligere. Arbeidsgivers ansvar for systematisk kompetanseutvikling i virksomheten og den enkelte ansattes ansvar kommer nå tydeligere fram.

Likestilling, inkludering og mangfold er tilpasset den nye likestilling- og diskrimineringsloven, samt inkludert drøftingsplikt på aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Kompetanse er viktig for YS Stat og her er blant annet § 32 Kompetanseutvikling omarbeidet. Den tar opp i seg intensjonene i hovedavtalen ved at det skal gis nødvendig opplæring i ny teknologi. Paragrafen om Tilretteleggingstiltak har fått tidstilpasset innholdet.

Selv om ny Hovedavtale nå er på plass gjenstår en enda viktigere del av partssamarbeidet - nemlig å få praktiseringen av avtalen til å bli i samsvar med avtalens formål og intensjoner. Partene er i gang med planleggingen av hvordan vi best når ut til de lokale parter med rett praksis.

YS Stat vil oppfordre våre tillitsvalgte å ta initiativ overfor arbeidsgiver der arbeidsgiver selv ikke gjør det, for å avtale tidspunkt for reforhandling eller inngåelse av lokal tilpasningsavtale.