Ledig verv som Forsvarets hovedverneombud

Er du Forsvarets nye hovedverneombud?

Arbeidstakerorganisasjonene skal velge nytt Forsvarets hovedverneombud (FHVO), etter at nåværende FHVO går tilbake til stilling i Forsvaret. FHVO velges av de ansattes organisasjoner beskrevet i Arbeidsmiljøloven (AML), i henhold til rutiner.

FHVO skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens kapittel 6 og forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning.

FHVO er vernetjenestens fremste talsperson.

I sin funksjon understøtte og råd gi sentral etatsledelse i HMS- og AML-relaterte spørsmål, herunder påse at etaten etterlever AML og tilhørende forskrifter, samt å koordinere og støtte Forsvarets øvrige hovedverneombud, på DIF-nivå.

FHVO og Ass FHVO har rutinemessige møter med Forsvarssjef, HR-direktøren i Forsvaret, HMS seksjon i Forsvarsstaben og andre relevante samarbeidspartnere. FHVO har kontorsted ved Akershus festning. Vedkommende skal legge det utvidede arbeidsmiljøbegrepet til grunn for sitt virke.

Krav til søkeren:

Vervet krever stor kunnskap om Forsvaret, Forsvarets organisasjon og HMS arbeid i Forsvaret. Søker må ha god kunnskap om aktuelle lover og regler. Søkere må være tilsatt i Forsvaret og inneha eller gjennomføre 40-timers HMS-kurs kort tid etter tiltredelse.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved valg av Forsvarets hovedverneombud. Forhold som kan vektlegges er gode samarbeidsevner, jobbe selvstendig og evnen til å stille klare krav i rollen som verneombud for Forsvaret. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og erfaring fra bruk av dataverktøy.

Aktuelle kandidater må regne med å bli innkalt til intervju.

Vervet hjemler permisjon etter aml kap 6, og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 2, samt Hovedavtalen i Staten kap 8.

Det er krav om klarering til H for vervet.

Avlønning etter egen særavtale for Forsvarets Hovedvernombud

Søknad med CV på vervet sendes pr e-post til: leder BFO, Jens B Jahren, jens.jahren@bfo.no

Søknadsfristen er satt til 15.08.2022.

Valg av Forsvarets hovedverneombud vil bli foretatt så snart som mulig, tiltredelse avtales nærmere med Forsvarets sentrale hovedvernombud, med seneste tiltredelsesdato 15. september 2022.