IA-avtalen forlenges med to år

IA-avtalen skulle egentlig reforhandles høsten 2022, men partene har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut 2024.

Av Hege Herø, fagansvarlig for IA-arbeidet i YS (Foto: Simen Gald/Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

IA-avtalen fra 2019 (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) etablerte flere nye virkemidler, bl.a. syv bransjeprogrammer (hvorav YS er med i fem) og en bred satsing på arbeidsmiljø.

Det tok tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt.

Partene er derfor enige om å gi virkemidlene mer tid, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Det er også behov for å se på mulige forbedringer innenfor rammen av den gjeldende IA-avtalen.

Forebygge og redusere

I IA-avtalen understrekes det at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet.

I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe foreslå mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

– Felles løsning

- Jeg er glad for at vi har kommet frem til en felles løsning for veien videre. Det er nødvendig å sette av tid til å samle erfaringer med de virkemidlene som var nye i 2019. Samtidig må vi styrke IA-arbeidet i alle de virksomhetene som ikke deltar i bransjeprogrammene. Vis er derfor frem til prosessen med å utvikle nye tiltak som kan bidra til å revitalisere det lokale IA-samarbeidet, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.