Lønn og insentiver i fremtidens forsvarssektor

Siden 2021 har partene i lønns- og insentivprosjektet arbeidet med å finne nye mulige løsninger innen lønn og insentiver med et mål om å beholde personell. Gruppen har identifisert hovedutfordringer og utarbeidet spesifikke tiltak som nå er presentert i en omfattende rapport.

Lønns- og insentivprosjektet

Forsvarsdepartementet, Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene i forsvarssektoren har i fellesskap utarbeidet en rapport med anbefalinger om et helhetlig og fleksibelt lønns- og insentivsystem som er målrettet for å beholde personellet. Rapporten ble undertegnet av partene denne uken og anbefaler blant annet styrkede insentiver og en mer forutsigbar arbeidshverdag knyttet til vakt, øving og seiling.

- Jeg er glad for at vi har kommet i mål med denne rapporten etter et grundig utredningsarbeid gjennom et godt partssamarbeid. Vi har nå fått et godt grunnlag for å bli enige om konkrete tiltak, sier departementsråd i FD, Frede Hermansen.

Tiltak på kort sikt

På kort sikt anbefaler lønns- og insentivprosjektet tiltak innen geografisk mobilitet for å styrke insentiver for flytting, pendling og en fleksibel arbeidsplass. Dette omfatter bl.a. anbefalinger knyttet til flyttebonus, tilrettelegging for familier og muligheten til å benytte fjernkontor og hjemmekontor.

Tiltak på lengre sikt

På lengre sikt anbefaler prosjektet et forenklet og mer tilgjengelig avtale- og regelverk, samt tydeligere og mer målrettet styring sentralt i Forsvaret.

Samtidig skal lokal handlefrihet styrkes og brukeren settes i sentrum. Innen arbeidstidsordninger og godtgjøringer anbefales tiltak som gir bedre forutsigbarhet og vern for den ansatte.

- Det at partene både er enige om problemet og retningen for hvordan vi skal møte disse utfordringene gjør at vi kan ta grep i Forsvaret så raskt som mulig, sier sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Ingrid Gjerde.

Arbeidstakerorganisasjonene er samstemte

Arbeidstakerorganisasjonene er samstemte om viktigheten av å gjøre forsvarssektoren til en mer forutsigbar, fleksibel og attraktiv arbeidsplass. Samtidig gir ikke rapporten og anbefalingene alle svarene som trengs, særlig det som gjelder ikke-monetære insentiver. Det gjenstår også spørsmål knyttet til pensjonsordningene, men rapporten er en viktig milepæl. Implementeringen begynner i år og vil bidra til å forme fremtidens forsvarssektor.

Oppsummert
 • En prosjektgruppe har sett på Forsvarssektorens lønns- og insentivsystem
 • Partene: FD, Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene. BFOs forhandlingsleder Lars Omberg har deltatt i prosjektet i hele perioden.
 • Prosjektgruppen startet arbeidet i 2021. 18. mars 2024 ble rapporten undertegnet av partene.
 • Rapporten kommer med anbefalinger om et helhetlig og fleksibelt lønns- og insentivsystem som er målrettet for å beholde personellet.
 • Rapporten anbefaler blant annet styrkede insentiver og en mer forutsigbar arbeidshverdag knyttet til vakt, øving og seiling.
 • Implementering starter i år.
 • Konkrete løsninger innenfor flere av områdene vil kreve videre forhandlinger og endringer i eksisterende avtaler og bestemmelser.

«Dette har vært et av de viktigste prosjektene som vi i BFO har jobbet med over de siste tre årene. Trenden gjennom de siste to tiårene har vært en sammenhengende reduksjon av vilkår og rettigheter.»

-Leder BFO Dag Stutlien

Leder BFO Anders Stutlien

Tre års intensivt arbeid

Prosjektet startet høsten 2021 med mål om å utrede og anbefale forbedringer i lønns- og insentivordningen. Det har hatt en helhetlig tilnærming, støttet av blant annet FFI med tilhørende rapporter og andre eksterne aktører.

Første fase konkluderte med en omforent problemforståelse, som blant annet baserte seg på en spørreundersøkelse blant ansatte i forsvarssektoren.

Andre fase har hatt som hensikt å utrede og anbefale et mulighetsrom for forbedringer. Denne fasen ble avsluttet mandag 18. mars 2024. Partene er enige om å starte implementering i løpet av 2024.

Hovedutfordringer

Rapporten peker på mulighetsrom for forbedringer. De konkrete løsningene vil innenfor flere områder kreve videre forhandlinger og endringer i eksisterende avtaler og bestemmelser.

1. Arbeidstid og godtgjøring

Prosjektet anbefaler tiltak med lengre planhorison, et tydeligere skille mellom planlagt og ikke planlagt aktivitet, samt større grad av faste og forutsigbare tillegg for aktiviteter som vakt, øving og seiling.

2. Avtaleverk og styringssystem innenfor lønn og insentiver

Prosjektet anbefaler et forenklet og mer tilgjengelig avtale- og regelverk, samt tydeligere og mer målrettet styring sentralt. Samtidig skal handlefriheten på lokal nivå styrkes.

3. Geografisk mobilitet

Prosjektet anbefaler å styrke og målrette insentiver for å stimulere til både flytting, pendling og fleksibel, samtidig som sektoren bør bli en mer fleksibel og attraktiv arbeidsplass i hele landet.

Her kan du lese hele rapporten:
Et helhetlig og fleksibelt lønns- og insentivsystem – sluttrapport fra Lønns- og insentivprosjektet.

«Dersom vi lykkes med å forhandle frem effektive, fremtidsrettede og konkrete forbedringer innen lønn og andre insentiver, vil det potensielt kunne føre til både økt ståtid og trivsel for våre medlemmer»

-Leder BFO Dag Stutlien

Tiltak

Et utdrag av anbefalte tiltak i tilfeldig rekkefølge:

Hovedtilltak:

 • Hjemme-/fjernkontorløsninger. Oppskalere og forsere anskaffelse av FNK.
 • Kontorfellesskap. Identifisere ett eller flere pilotprosjekt.
 • Mobilitetsreiser. Etablere egen kategori.
 • Forbedring og justering av flyttebonus.
 • Eget områdetillegg.
 • Gratis barnehage/SFO.
 • Nedskrivning studielån.
 • Boligstøtte, primært gjennom tversektorielt samarbeid.

Utover hovedtiltakene anbefaler prosjektet følgende tiltak:

 • Forsterke tverrsektorielt samarbeid med forsvarskommunene med særlig fokus på å skape "bo- og bli lyst".
 • Etablere fleksibilitet som standard i forsvarssektoren og vurdere virksomhetsspesifikke policyer for fjernarbeid.
 • Vurdere innretning på rettigheter, pendlerkvoter og lengde, samt tilknytningsreiser.
 • Vurdere muligheten for å bruke statens virkemidler bredere og mer fleksibelt.
 • Oppfordre til pendling i kombinasjon med fleksibel arbeidsplass.
 • Øke lokal rekruttering og vektlegge lokal tilhørighet ved rekruttering og seleksjontil utdanning i Forsvaret.
 • Legge bedre til rette for ansattes familier.
 • Vurdere gjennomgang av andre relevante forhold for fleksibel arbeidsplass, eksempelvis en mer fleksibel tilnærming til flytting til ønsket bosted.

Veien videre

Nå går prosjektet over i en ny fase, hvor det skal drøftes hvilke av tiltakene som kan raskt kan implementeres, og hvilke som vil kreve mer tid f.eks. pga. endringer i regelverk.

- Det vil være mange flere faktorer som spiller inn når vi etter hvert går over i reelle og konkrete forhandlinger ift. de ulike problemstillingene og anbefalingene, sier BFOs Lars Omberg som har deltatt gjennom hele lønnsprosjektet.

Les også: Bedre balanse mellom arbeidstid og arbeidsvern.

«Dette er et viktig skritt mot å skape bedre arbeidsvilkår og sikre at Forsvaret fortsetter å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere i årene som kommer. Implementeringen av endringene vil kreve betydelig innsats, men forventes å gi positive resultater.»

-sier Lars Omberg som har deltatt fra BFO gjennom hele lønnsprosjektet.