Flytting fra Kjevik er et kostnadssluk

Det er ingen skam å snu i vedtaket om å flytte Forsvarets
virksomhet på Kjevik til Værnes, skriver Jens Jahren.

Av leder i Befalets Fellesorganisasjon Jens Jahren (Foto: Forsvaret)

I langtidsplanen til Forsvaret er flytting av virksomheten på Kjevik til Værnes opprettholdt. BFO har vært kritiske til flyttingen helt siden vedtaket kom i 2016. Det er fortsatt ikke noe som tyder på at dette er en god idé.

De fleste forutsetninger som lå til grunn når beslutningen ble fattet er ikke lenger til stede eller er vesentlig endret  

Forsvaret og Luftforsvaret har over tid hatt store utfordringer med å understøtte egen drift med teknisk personell. Kjevik har over lang tid levert en teknisk utdannelse med høy kvalitet tilpasset Forsvarets særegenhet.

Skolesenteret ved Kjevik leverer i dag mye av det Forsvaret har bruk for når det gjelder teknisk utdannelse.

Det er liten tvil om at denne utdanningen settes kraftig under press ved en flytting, og det er godt kjent for beslutningstakere på alle nivå.  

Dyrere enn antatt

I tillegg til at en flytting raskt kan forverre en allerede kritisk situasjon med tilgang på teknisk kompetanse, mener vi at en flytting ut fra den informasjonen vi nå har ikke er mulig innen de kostnadsrammene som den opprinnelige beslutningen hviler på.

Tidligere har det blitt pekt på at en samlokalisering på Værnes, og nedleggelse av Kjevik, ville føre til en innsparing på én milliard kroner i løpet av 20 år.

Vår tillitsvalgte i Luftforsvaret påpeker imidlertid at dette regnestykket ikke lenger går opp. I stedet for en besparelse i drift vil Forsvaret risikere å ende opp med overskridelser i milliardklassen.

Vår tillitsvalgte som har god kjennskap til prosessen slår fast at det ikke lenger er en god grunn til å tvinge flyttingen gjennom. Den bør stoppes eller utsettes i minst ti år.

Det er ikke mulig å etablere en teknisk utdanning innen de rammene som er ligger til grunn. Det vil blant annet være manglende undervisningsfasiliteter, tilgang på hangarer for skolevirksomhet og grunnleggende infrastruktur for de som skal jobbe på Værnes.

Jens Jahren
Leder i BFO Jens Jahren mener flyttingen fra Kjevik til Værnes bør utsettes.

I kort vil en etablering innebære en stor kostnad som er mulig å unngå ved å bli på Kjevik. Dette er EBA-midler (eiendom, bygg og anlegg) som kan brukes til andre sårt tiltrengte EBA-prosjekter i Forsvaret.

Pengene som forsvinner ved en unødvendig flytting fra Kjevik, bør i stedet brukes til å utbedre dårlige boforhold eller sørge for tilstrekkelig kvarter og boliger på andre steder.

Ikke plass på Værnes

Det er også nå en erkjennelse av at det ikke er plass eller tilgjengelig EBA på Værnes. Det innebærer at det nok engang vil bli slik at forsvarspersonell som skal være med på en flytting må bo eller ha kontorene i midlertidige bygninger.

Det samme som vi ser gang på gang, som i forbindelse med utbyggingen av Evenes, og det er ikke en holdbar situasjon. Det kan føre til at enda færre har et ønske om å bli med på denne flyttingen.

Det gjør det også vanskeligere å bygge en ny god teknisk utdannelse enn det allerede er.

Et kostnadssluk

Ansatte på Kjevik har gjennom mange år gjort en god jobb med å få fram risikoen ved en flytting og hvilke konsekvenser dette kan ha.

Det har vært saklige innlegg og beskrivelser, det har først og fremst vært en kamp for en god teknisk utdannelse og ikke en kamp om å bli på Kjevik.

Det er ingen som så langt kan vise til at flytting fra Kjevik vil styrke den tekniske utdanningen.

En flytting vil være et nytt kostnadssluk som kunne vært unngått.

Dette innlegget er også publisert i Fædrelandsvennen og Nordnorsk debatt.