BFO vil ha flere årsverk og mer penger til utdanning

Befalets fellesorganisasjon etterlyser større satsing på personell i Forsvaret.

Av: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Forsvaret)

«Kraftigere, målrettede tiltak her er avgjørende for å håndtere en kritisk nåsituasjon, men også bygge en bedre grunnmur for å kunne håndtere en kraftig årsverks økning de neste 5 årene.».

Det skriver Befalets fellesorganisasjon i en høringsuttalelse til forsvarsbudsjettet.

BFO etterlyser grep for å motvirke det som er ubalanse i Forsvaret med økende investeringer i materiell, uten at det har blitt tilstrekkelig fulgt opp med midler til å sikre drift.

Leder i BFO Jens Jahren har tidligere uttalt at budsjettet peker i riktig retning, men at det likevel ikke er en god nok satsing på Forsvaret:

– Dette viser at Forsvaret har et gedigent etterslep. Det vil klare å rette opp noe av etterslepene. Men det går ikke langt nok. Og det er kortsiktig, sa Jahren til Aftenposten.

BFO foreslår nå at:

  • Økningen i elevhjemler ved FHS understøttes med 30 millioner og 20 årsverk
  • Økningen i antall årsverk fra 200 til 400 for å styrke operativ evne og beredskap allerede i 2023 og legge til rette for økt bemanning fra 2024
  • Gå gjennom effektiviseringskravet i langtidsplanen med bakgrunn i manglende oppnåelse så langt
  • Evaluere og gå gjennom hele T-35 tilsettingsordningen
  • Reetablerer en ettårig befalsskole modell i alle forsvarsgrener for å øke utdanningen av ledere på lavt nivå

BFO peker videre på at «På tross av en forsert opptrapping på bemanning på 300 årsverk i 2021 og en mindre økning i 2022 er det fortsatt slik at Forsvaret skylder sine ansatte flere tusen timer avspasering- og overtidstimer. Dette er et forhold som viser ubalansen mellom oppgaver og ambisjoner i forhold til reell bemanning og tilgjengelig kompetanse.».

Har du ytterligere spørsmål eller ønsker uttalelser fra BFO om budsjettet, ta gjerne kontakt med oss.