Bilde:

Portrettbilde av ansatt i BFO

Årets lønnsoppgjør: Et modernisert og forenklet lønnssystem

Årets lønnsoppgjør vil gi god uttelling for BFOs medlemmer, sier Jens B. Jahren.

Leder i Befalets fellesorganisasjon Jens B. Jahren er godt fornøyd med innretningen på årets oppgjør:

– Et nytt og modernisert lønnssystem vil i tillegg bidra til at flere blir ivaretatt med faste ansiennitetsopprykk,
og dermed også god ivaretakelse av våre medlemmer, uttaler Jahren.

Systemet var utdatert

Dagens lønnsrammesystem har over tid utviklet seg til å ikke fungere etter det som har vært intensjonen, dvs automatiserte lønnstrinnsopprykk.
Manglende vedlikehold over tid har gjort systemet utdatert, og som en konsekvens av dette har vi fått stadig flere direkteplasserte. Noe som ikke var den opprinnelige intensjonen.

Dette var bakgrunnen for at partene ønsket å fremforhandle et nytt system. Staten og YS Stat/LO Stat var på forhånd enige om at et bærende prinsipp i en ny ordning skal være at de som er på stige skal gis ansiennietetsopprykk, og ikke være direkteplassert.

Beskrivelse av nytt system

Dagens hovedlønnstabell beholdes og vil være utgangspunkt for minstelønn og startlønn.
Startlønn i den enkelte stillingskode inkluderer godskrivningsregler jf. HTA og individuell fremforhandlet lønn.

Det nye lønnssystemet innebærer at dagens lønnsrammer erstattes med to nye lønnsstiger på henholdsvis 10 og 16 år. Det nye lønnsplanheftet viser hvilke stillinger som skal plasseres i kort og lang stige. Lønnen vil hvert år stige med 1,1% pr år på den korte lønnsstigen og 1,1% pr år de første ti år, så 0,55% pr år de siste seks år på den lange stigen.

Årlig ansiennitetsopprykk beregnes av årslønn, og kommer i tillegg til regulering av lønn etter hovedtariffavtalens kapittel 2 (sentrale tillegg og lokale forhandlinger). Dette er etter YS Stats syn en forbedring av dagens system.

Tidligere har ansienniteten avgjort hvor man ble innplassert på den aktuelle lønnsrammen, nå blir det ansiennitet i den aktuelle stilling. Dette betyr at ansienniteten den enkelte har ved tilsetting vil avgjøre startlønnstrinn.

Ny lønnstabell
Den nye lønnstabellen i staten er gjeldende fra 1. mai 2022

Godskrivningsregler - §5

Dagens godskrivningsregler videreføres med følgende tilpasning til nytt system:
Ved ett års samlet tjeneste, arbeid og tidligere praksis som nevnt i §5 godskrives ett lønnstrinn/ X kroner ved ansettelse.

I tillegg godskrives ett lønnstrinn for hvert annet år med samlet tjeneste, arbeid og praksis, begrenset oppad til 9 år. Man kan ikke få godskrevet mer enn 5 lønnstrinn.

Ved ansettelse i ny stilling, og ved endring av stillingskode, innplasseres arbeidstakeren på ansiennitet 0 i stigen. På den måten starter man på ny med automatiske opprykk i lønn.

Sikringsbestemmelser

Arbeidstakere som har minst 10/16 års stillingsansiennitet i dagens lønnsrammer, og dermed ikke vil få ansiennitetsopprykk, kompenseres med innplassering på høyere lønnstrinn fra 01/05-2022»?

Innplasseringen gjelder arbeidstakere som er i alternativ 3-10 i en lønnsramme og vil styres av følgende kriterier:

 • Arbeidstakere i en lønnsramme og som 01.05.22 har mindre enn 2 år frem til å ha oppnådd maksimal ansiennitet i lønnsramme, gis nytt lønnstrinn tilsvarende høyeste lønnstrinn i det alternativet de er plassert.
 • Arbeidstakere i en lønnsramme som 01.05.22 har mellom 2 og 10 år igjen til oppnådd maksimal ansiennitet gis en ny lønnsinnplassering som følger:
 • 3 år igjen gir 90 % av differansen mellom dagens lønnstrinn og høyeste lønnstrinn i det lønnsrammealternativet de er plassert i.
 • 4 år gir 80 % av tilsvarende osv. ned til 10 år som gir 20% av differansen mellom dagens lønnstrinn og høyeste lønnstrinn i det lønnsrammealternativet de er plassert.

Dagens minstelønnssatser er hevet og tilpasset dagens reelle minstelønn i den enkelte stillingskode.
Ny minstelønn i den enkelte stillingskode fremgår av lønnsplanheftet.

Årets lønnsoppgjør i tall:

 • Ramme 3,84%
 • Overheng fra 2021 1,5%
 • Beregnet glidning i 2022 0,4%
 • Lokal avsetting pr 01.05.22 på 0,85% på dato
 • Fra 01.05.22 en lønnsøkning på kr 10.000 pr år fra ltr 19-64
 • Fra 01.05.22 en lønnsøkning på 1,7% pr år fra ltr 65 - 101
 • Fra 01.05.22 økes skumringstillegg med kr 10 til kr 25, dette medfører en lønnsvekst på kr 2.665,-/ 0,61% for en statlig turnusarbeider i ltr 46 i en vanlig treskifts turnus
 • Fra 01.05.22 økes helgetillegget med kr 10 til kr 65 og dette medfører en lønnsvekst på kr 2.933,-/0,68% for en statlig turnusarbeider i ltr 46 i en vanlig treskifts turnus
 • Fra 01.05.22 vil man får timelønn tillagt 100% (dvs 200%) pr time for overtidstimer som direkte etterfølger en nattevakt.
 • Alle 1408 førstekonsulent får et lønnstrinn

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret?

Ta kontakt med BFO:

Jens. B Jahren, leder i BFO

Tlf: 930 05 202

E-post: jens.jahren@bfo.no

Rune Rudberg, nestleder i BFO

Tlf: 934 20 377

E-post: rune.rudberg@bfo.no

Lars Omberg, forhandlingsleder tariff

Tlf: 920 91 238

E-post: lars.omberg@bfo.no