Norman & Co

Inntil 15 timer gratis advokatbistand pr. kalenderår (pr. sak) med BFO Individuell, BFO Familie, BFO Senior eller BFO Utdanning

Om avtalen

Inntil 15 timer årlig gratis bistand fra advokatfirmaet Norman & Co.

I avtalen har du rett til råd og bistand innen en rekke privatrettslige områder, eksempelvis:

 • Forbrukerrett, kjøp og salg
 • Personskade
 • Ektepakt
 • Testament
 • Samboerkontrakt
 • Fremtidsfullmakt
 • Forsikringer
 • Trygdesaker
 • Naboforhold

(En uttømmende liste over dekningsområder finner du i avsnittet under)

Avtalen dekker også en rekke rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpdekning i innboforsikringen.

Saker av arbeidsrettslig karakter er inkludert i medlemskontingenten fra før, og dekkes således ikke av denne avtalen, men etter avtale med BFO.

Ytterligere rådgivning kan innvilges etter behovsprøving der saken fortsatt ikke er kommet til prosesstadiet.

Det kan også innvilges støtte til prosess og dekning av egne kostnader ved rettssaker etter søknad.

Bistanden gjelder norsk rett for privatpersoner, og må ikke gjelde spørsmål som oppstår på grunn av forhold som strekker seg utenfor landets grenser (grenseoverskridende saker).

Sakstyper som er omfattet av ordningen

Følgende liste oppgir uttømmende de sakstyper som er omfattet av ordningen:

Forbrukerrett

 • Kjøp og salg av varer og tjenester, herunder kjøps- og leiekontrakter, leasing, abonnementsavtaler og reiser. Typiske saker utgjør håndverkertjenester, kjøp/salg av bil, etc.

Personskade og yrkesskader

 • Alle personskadesaker er omfattet, uavhengig årsak, herunder yrkesskadesaker.

Arverett og familierett

Dette innebærer for eksempel:

 • Særeie og annen regulering av formuesforholdet mellom ektefeller eller samboere
 • Opprettelse av samboerkontrakt
 • Testamentopprettelse
 • Tolkning av testamenter og rådgivning knytte til arv
 • Fremtidsfullmakter
 • Mv.

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og foreldretvister er ikke omfattet av ordningen.

Tap av førerkort

 • Uansett årsak til tap av førerkort, gis du råd, veiledning om praksis og håndteringen av slike saker.

Skadeforsikringer i form av:

 • Husforsikring
 • Innbo
 • Båt
 • Kjøretøy
 • Reise

Husleietvister

 • Uavhengig av om man er leietaker eller utleier.

Trygdesaker

 • Råd og veiledning direkte til medlemmet i klageomgangen er omfattet.
 • Ved eventuell anke til Trygderetten dekkes i tillegg utarbeidelse av anken når det vurderes som realistisk at anken kan føre frem.

Fast eiendom

 • Innen fast eiendom dekkes rettigheter og heftelser (servitutter) knyttet til fast eiendom, og saker om naboloven.
 • Tvister som gjelder kjøp og salg av eiendom kan forsikres gjennom særlig forsikring. Når slik forsikring ikke er tegnet, tilbys likevel en uforpliktende innledende gjennomgang av saken under privatavtalen. Videre bistand mot egenandel under hus/innbo-forsikring kan da eventuelt avtales.
 • Uavhengig det forannevnte, dekkes ikke saker om odels- og åsete-rett, landbrukseiendom/gårder, samt tomtefeste.

Hvem gjelder avtalen for?

Avtalen gjelder for alle medlemmer som har BFO individuell, BFO Familie, BFO Partner, BFO Senior eller BFO Utdanning.

Partner (ektefelle/samboer) og barn inntil fylte 21 år med samme folkeregistrerte adresse, omfattes også av ordningen.

Dette medfører at:

 • Bistand til foreldre, dette selv om medlemmet har interesse av rådgivningen, faller utenfor ordningen. Dette gjelder for eks. foreldres regulering av arv (selv om medlemmet er mottaker), samt opprettelse av fremtidsfullmakter til foreldre.
 • De som søker bistand må eie det aktuelle formuesgodet fullt ut, eller kontrakten må alene gjelde de som er berettiget til slik bistand. Saker hvor ikke-berettigede er medeiere eller har direkte interesse av utfallet, faller i sin helhet utenfor rådgivningen.

Hvordan benytter jeg meg av avtalen?

Alminnelig svartid er innen tre virkedager, men kan være noe lengre ifm. ferieavvikling.

Benytt deg av skjema her.