Modernisering og effektiviseringsprosessen (M&E)

BFOs rolle innen modernisering og effektivisering i forsvarssektoren – kort forklart

Forsvarssjefen og -ledelsen har i lang tid signalisert et ønske om inkluderende arbeidsmetodikk, der sjefer og arbeidstakerorganisasjoner involveres i viktige prosesser. Dessverre kan vi ikke si at det alltid skjer i praksis, og flere viktige prosesser gjennomføres i dag uten organisasjonsdeltakelse med reell påvirkning. Et eksempel på en slik prosess er modernisering og effektiviserings-prosessen i forsvarsektoren, som vi nå vil kjempe for at vi får ta del i.

I denne artikkelen gjennomgår vi hvilke planer forsvaret har i forbindelse modernisering og effektivisering, hvordan og hvorfor vi skal ha en rolle i en slik prosess.

Sakens bakgrunn

Forsvarsektoren arbeider kontinuerlig med modernisering og effektivisering for å finne nye og bedre måter å drifte Forsvaret på. I 2019 ble det publisert en FFI-rapport som het "Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? - potensial for forbedring og effektivisering 2021-2024". På bakgrunn av funn og anbefalinger i denne rapporten ble det opprettet et programkontor for modernisering og effektivisering i forsvarssektoren, som ett av flere tiltak.

Nyopprettet programkontor skal spare 2,3 milliarder

Programkontoret har blant annet gått inn for å spare 1,9 milliarder kroner for å nå målene i langtidsplanen for 2021-2024. Det er i tillegg et etterslep på 400 millioner kroner, hvilket utgjør en total sum på 2,3 milliarder kroner i inneværende langtidsplan. For å nå et slikt mål de ulike etatene samarbeide innen investering, IKT, modernisering og effektivisering.

Les mer om de konkrete tiltakene her.

Langtidsmål som styrker Forsvaret

Tiltakene skal ikke bare bidra til modernisering og effektivisering, men også bidra til rekruttering av personell, økt «ståtid» og dermed økt operativ evne.

Det er spesielt ett tiltak som etter vår mening er særlig viktig, og det er satsning innen læringsvirksomhet. Mange tidligere forsvarsansatte beskriver manglende innfrielse av behov for videre utdanning og kompetanseheving som sluttårsak. BFO vil kjempe for at satsningen innen læringsvirksomhet opprettholdes og styrkes.

BFOs rolle

Forsvarssjefen har pekt på at endringene nevnt over vil få konsekvenser for enkeltmennesker og måter oppgaver løses på i dag, men at det er tidlig å si hvilke konsekvenser modernisering og effektivisering vil få for personellet.

BFO har gjennom en lengre periode jobbet aktivt for at BFO-tillitsvalgte skal komme i en formell posisjon til å komme med innspill på tiltakene som er jobbet frem. BFO har vært tydelig ovenfor Forsvarssjefen om at det så langt er en manglende involvering av arbeidstakerorganisasjoner, og at det er truffet spesifikke tiltak uten mulighet for involvering eller innspill fra våre tillitsvalgte.

Vi som arbeidstakerorganisasjon er pålagt å ha et skråblikk inn i enhver prosess som kan ha konsekvenser for våre medlemmers arbeidshverdag. Derfor er vår tilstedeværelse inn i den pågående moderniserings og effektivitets prosessen viktig.

Vi arbeider derfor standhaftig med å få en formell rolle i dette arbeidet, slik at dine rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi kjemper for din medbestemmelsesrett

Det er mange gode grunner til å være organisert, men en særskilt viktig grunn er noe som heter medbestemmelse, som betyr deltakelse i avgjørelser som angår ens situasjon. Din rett til medbestemmelse blir ivaretatt av tillitsvalgte i BFO. For å kunne være med å drøfte viktige beslutninger i virksomheten, er det viktig at tillitsvalgte får informasjon om pågående prosesser som angår medlemmene. Dette er forankret i bl.a. Hovedavtalen i staten, og vi gir oss ikke får vi får en reell medbestemmelse og den formelle posisjonen vi mener vi har krav på.

Har du innspill til modernisering- og effektiviseringsprosessen til forsvaret?

Hvis du opplever, eller frykter at din hverdag vil bli påvirket av tiltakene som settes i gang, ta kontakt med din tillitsvalgte, for råd og bistand.

Hvis du har konkrete innspill eller kommentarer til prosessen eller tiltakene, ta gjerne også dette opp med din tillitsvalgte, som så kan bringe det videre på dine vegne.