Personalforvaltning i Forsvaret

For BFO er det viktig at personellet skal ha et tjenestemønster der rettigheter og plikter er balansert med rimelig grad av forutsigbarhet.

Personalforvaltning i Forsvaret

Personalforvaltning handler om hvor god Forsvaret er til å rekruttere, ansette, lære opp, motivere, belønne og beholde sine tilsatte. De tilsatte er en betydelig kilde til verdiskapning, slik at Forsvaret kan skape klare fordeler med god HR-praksis. Det handler blant annet om tilsetting, beordring, disponering, on-boarding, beskikkelse og ivaretakelse av rettigheter og plikter.

Relevante lover og regelverk

Informasjon til tillitsvalgte

Følgende skal drøftes jf. HA/TA § 18. I parentes er det angitt på hvilket nivå i Forsvaret dette skal partsbehandles.

 • kunngjøringsskriv for tilsetting av militært personell (nivå 1)
 • utlysningstekst ved utlysning av sivile stillinger (nivå 2-4)
 • trekking av utlysning (nivå 2)
 • beordring mot villighet (nivå 1)
 • administrativ fast beordring (i samme eller ny stilling, på samme gradsnivå utenom FSJ råd)
 • (nivå 1)
 • midlertidige beordringer innen egen DIF (nivå 2)
 • midlertidige beordringer utover 24 måneder (nivå 1)
 • forlengelse av tidsbegrensning for stillinger i DIF (nivå 1)
 • stillinger ifm. utlysning som skal unntas fra bruk av fortrinn (nivå 2)
 • lokal bemanningsplan (nivå 2-4)
 • ansettelser på pensjonistvilkår (nivå 2)
 • ferieplan (nivå 2-5)
 • stillingsbeskrivelser (nivå 2-5)
 • instruks til forsvarsjefens undergitte sjefer (nivå 1)
 • vakt-/tjenesteinstruks (nivå 2-5)
 • innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie jf.
 • statsansatteloven §12 (alle nivå)
 • behov, kostnad og bruk av konsulenter (alle nivå)
 • kontorplassering, jf. HA/TA § 19.2.e. (nivå 2-5)
 • omgjøring av besatte og ubesatte stillinger (alle nivå)

BFO jobber for:

 • Personellet skal ha et tjenestemønster der rettigheter og plikter er balansert og forutsigbart.
 • Det må legges til rette for reell mulighet for valg i forskjellige deler av karrieren, tilpasset resten av livet.
 • Tilrettelegging av sosiale og vilkår forhold må utvikles for å øke evne til å beholde og utvikle tilsatte.
 • Vilkår, incentiver og leveforhold for personell som flytter til tjenestested må videreutvikles, og de må stå i samsvar med de plikter som tjenesten for militært personell til enhver tid medfører.
 • Seniorperspektivet skal ivaretas i en livsfaseorientert personalpolitikk
 • Antall tilsatte må økes umiddelbart for å sikre daglig drift, daglige operasjoner, styrke beredskapen og skape en levelig arbeidshverdag for de som jobber i Forsvaret.