Personalforvaltning

For BFO er det viktig at personellet skal ha et tjenestemønster der rettigheter og plikter er balansert med rimelig grad av forutsigbarhet.

Personalforvaltning i Forsvaret

Personalforvaltning handler om ivaretakelse av personellet, herunder tilsetting (fast/midlertidig), beordring, beskikkelse, konvertering OF/OR og annet som påvirker personellets rettigheter gjennom et livsløp.

På denne siden vil du finne de viktigste lover og avtaler som regulerer personellforvaltningen for militært personell i Forsvarssektoren.

BFO jobber for:

 • Styrende dokumenter som angår personellet
  skal til enhver tid være oppdaterte, relevante og
  gyldige.
 • Ved konvertering mellom OF og OR skal, gradsnivå
  og lønn ivaretas. Konvertering forutsetter villighet
  fra den enkelte.
 • Veiledende karriere- og tjenesteplaner skal
  utarbeides for alt personell, og skal følges ifm
  forvaltning av beordringssystemet.
 • Unødige midlertidige tilsettinger og midlertidige
  disponeringer i både stilling og grad skal unngås.
 • Midlertidig disponert personell skal opparbeide
  rettigheter ift den stillingen de blir disponert inn i.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogrammet 2020-2023.

Spørsmål & svar

Vi får ofte spørsmål om rettigheter knyttet til personalforvaltning i Forsvaret. Derfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene her.

 • Dette finner du flere steder både i lover og forskrifter. Det mest relevante dokumentet som beskriver dine rettigheter og plikter er Forsvarets Personellhåndbok del B (FPH del B).
 • Ja. Den nye ordningen ble etablert som et prøveprosjekt i 2017 og som en fast ordning i 2023.
 • Ja, dersom du er tilsatt etter 2013 (se konverteringstabell). for å kunne ta ut delbonus 1 etter 5 år må du være ansatt fra 2018. Er du ansatt mellom 2013-2017 kan du ta ut delbonus 2, men må ta delbonus 1 sammen med sluttbonus.

 • Ja. All tjeneste ut over førstegangstjeneste vil gi gradsansiennitet. Fra OR2-4 til OR5 gis det ansiennitet i forholdet 2:1. Dette er nærmere beskrevet i FPH del B.
 • Nei. På Krigsskolen vil ikke tjeneste på OR 2-4 nivå gi gradsansiennitet.

Relevant regelverk

Relevant regelverk

Instruks for personellforvaltning i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) med vedlegg

Dette dokumentet gir de overordnede rammene for forvaltningen av personell i Forsvaret. Her finnes en del prinsipper for personellforvaltning, tilsetting, karriere, utdanning og avskjed.

Forsvarets personellhåndbøker (FPH)

Disse bøkene er pr. i dag forvaltningspraksis, og styrer det meste av detaljer i personellforvaltningen. Mye i disse håndbøkene er hjemlet i andre instrukser og lover, men er her utypet til praktisk handling.

Les mer om HR-bestemmelser i Forsvaret her.

 1. Forsvarets personellhåndbok del A - Forsvarets personellpolitikk (denne er under revisjon)

Statens Personalhåndbok (SPH)

Gjelder for alle statsansatte og inneholder informasjon om arbeidsgiverpolitikk, ansettelse, arbeidstid, forsikring, pensjon og hovedtariffavtalen i staten mm.

Forsvarsloven: Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mm.

Denne loven inneholder særregler som militært tilsatte må forholde seg i tillegg til/eller i stedet for statsansatte loven.