Omstilling

Omstilling kan innebære endringer i virksomheten som omorganisering, nedbemanning, eller at avdelinger eller stillinger legges ned, flyttes eller slås sammen.

Omstilling i Forsvaret

Vår erfaring er at ansatte i Forsvaret blir på et eller annet tidspunkt utsatt for omstilling.

Vår rolle som din arbeidstakerorganisasjon er å sørge for at prosessene er innenfor regelverket, og at våre tillitsvalgte får bruke sin medbestemmelsesrett som er hjemlet i lov. Denne retten skal bidra til at dine rettigheter ivaretas i omstillingsprosessen.

På denne siden finner du regelverk knyttet til til omstillingsprosesser i Forsvaret.

BFO jobber for:

  • Forsvaret skal legge til rette for at personell som blir berørt av omstilling og flytting av arbeidsplassen, blir tilgodesett med ordninger som bidrar til at den enkelte kan fortsette i relevant tjenestestilling.
  • Forsvaret skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant av omstilling med særlig vekt på personellmessige konsekvenser.
  • Alle gjennomførte omstillinger skal evalueres, herunder omstillingsregnskap, og eventuelle gevinstrealiseringer og kompetansetap skal vurderes.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogram 2020-2023.

Forsvaret om omstilling

Forsvaret har en side med mye nyttig informasjon innenfor omstilling, både for deg som leder og deg som ansatt.

Klikk her for å komme til Forsvarets side om omstilling.

Medbestemmelsesretten i omstillingsprosesser

Når det blir vedtatt, endret eller opphevet lover og forskrifter er BFO med å påvirker både det forberedende lovarbeidet, og under komitebehandling. Når det i det videre skal utarbeides eller revidere reglementer og bestemmelser som angår Forsvaret er det krav til medbestemmelse fra BFO som arbeidstakerorganisasjon. Dette er nedfelt i Hovedavtalen i Statens krav om medbestemmelse.

Medbestemmelsesretten gjør at at tillitsvalgte i BFO blir inkludert i utrednings- og beslutningsprosesser, og dermed ivaretar medlemmenes innflytelse på arbeidsorganisering og forhold som påvirker på egen arbeidsplass. Dette er en god grunn til å være medlem. Gjennom medbestemmelse vil BFO som arbeidstakerorganisasjon sikre medlemmenes stemme som arbeidstaker inn i saker saker som angår arbeidsforholdet, opp mot Forsvaret som arbeidsgiver.