Omstilling

Omstilling kan innebære endringer i virksomheten som omorganisering, nedbemanning, eller at avdelinger eller stillinger legges ned, flyttes eller slås sammen.

Omstilling i Forsvaret

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre at du som tilsatt blir ivaretatt i en omstillingsprosess. Dette gjelder også om du er sykmeldt, i permisjon, i internasjonal tjeneste eller jobber i NATO-stab i utlandet.

Som tilsatt er du forpliktet til å akseptere omstilling og endring av arbeidsoppgaver og ansvar. BFO erfarer at tilsatte i forsvarssektoren blir på et eller annet tidspunkt utsatt for omstilling. Omstillingsprosesser påvirker arbeidsmiljøet i virksomheten og må derfor vies spesiell oppmerksomhet. Vår rolle som din arbeidstakerorganisasjon er å sørge for at omstillingsprosessene er innenfor regelverket, og at våre tillitsvalgte får bruke sin medbestemmelsesrett som er hjemlet i lov. Denne retten skal bidra til at dine rettigheter ivaretas i omstillingsprosessen.

På denne siden finner du regelverk knyttet til til omstillingsprosesser i Forsvaret.

Relevante lover og regelverk

Informasjon til tillitsvalgte

I omstillingens tre faser er det flere saker som skal partsbehandles iht. HA/TA.

 1. Planlegging
  1. Informasjon til tillitsvalgte
  2. Opplæring i omstilling for ledere og tillitsvalgte
  3. Forslag til informasjonsplan i samarbeid med tillitsvalgte
  4. Tillitsvalgte inviteres til å delta i opplæring av linjeledere i omstillingssamtalen
 2. Gjennomføring
  1. Drøfte HR tidslinjal
  2. Drøfte utvalgskretsen
  3. Gjennomføre AMU-behandling
  4. Drøfte/forhandle ny organisasjon
  5. Drøfte nye stillingsbeskrivelser
  6. Drøfte hvilke stillinger som er berørt/ikke berørt
   - Konkret helhetsvurdering av ulike forhold, eks. geografi, ansvarsområde og bakgrunn for omstillingstiltaket
  7. Innplassering
   - Kvalitetssikres av de tillitsvalgte
   - Partene kan kreve drøfting av forhold som anses relevant – NB! Sosiale forhold og høy alder
 3. Evaluering
  1. Kontinuerlig evaluering av HR-prosess og arbeidsmiljøet, og om nødvendig iverksettes korrigerende tiltak underveis i omstillingen
  2. Sluttevaluering

Forsvaret om omstilling

Forsvaret har en side med mye nyttig informasjon innenfor omstilling, både for deg som leder og deg som ansatt.

Klikk her for å komme til Forsvarets side om omstilling.

BFO jobber for:

 • Forsvaret skal legge til rette for at personell som blir berørt av omstilling og flytting av arbeidsplassen, blir tilgodesett med ordninger som bidrar til at den enkelte kan fortsette i relevant tjenestestilling.
 • Forsvaret skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant av omstilling med særlig vekt på personellmessige konsekvenser.
 • Alle gjennomførte omstillinger skal evalueres, herunder omstillingsregnskap, og eventuelle gevinstrealiseringer og kompetansetap skal vurderes.