Ferie

BFO jobber for at det i forsvarssektoren skal det være balanse mellom arbeid og privatliv.

Ferie

Ferie er regulert i både ferieloven og hovedtariffavtalen i staten (HTA) punkt 6. Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år (4 uker og en dag).

Råd til deg som arbeidstaker

 • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for når ferien fastsettes to måneder før.
 • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
 • Husk at det alltid må legges fram et krav om å få ferien utsatt hvis du har vært syk.

Rettigheter og plikter til ferie

 • Som arbeidstaker har du rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver i forsvarssektoren. Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker tar ut full ferie.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at du tar ut ferie, og kan bli erstatningspliktig hvis de ikke påser at du tar ut ferie.

Tidspunktet for ferie

 • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg som arbeidstaker eller med din tillitsvalgte, i god tid før ferien skal tas ut.
 • Dersom dere ikke blir enige, kan arbeidsgiver bestemme. Du har likevel krav på å ha tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden (1. juni – 30. september)
 • Du kan kreve å få vite når du skal ha ferie senest to måneder på forhånd (innen 1. april).

Sykdom i ferien

 • Dersom du blir 100 % sykemeldt før du går ut i ferie eller etter at du har startet ferien, kan du kreve feriedagene utsatt fra og med første sykedag.
 • Du må kunne dokumentere dette gjennom en legeerklæring, og fremsette dette kravet så raskt som mulig etter at du har kommet tilbake i jobb.
 • Dersom du blir 100 % sykemeldt før ferien, kan du også kreve ferien utsatt. Du må i så fall levere sykemelding siste arbeidsdag før ferien.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

 • Du har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden hvor du får fødsels- eller adopsjonspenger. Permisjonen skal da forskyves tilsvarende den perioden du har ferie.
 • Du bestemmer selv når ferien skal tas. Ferie som ikke er avviklet blir overført til neste ferieår.

Hva med ferie i oppsigelsestiden?

 • I og med at det er arbeidsgiver som har siste ord om når ferien skal avvikles, kan ikke du som arbeidstaker kreve å få ferien avviklet i oppsigelsestiden. Men du kan likevel kreve å få gjennomført ferien, dersom det ikke vil være tid til å avvikle den innenfor hovedferieperioden (1. juni-30. september) eller innenfor ferieåret.
 • Dersom du blir sagt opp, kan ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferien uten at du er enig i det. Det er imidlertid unntak der oppsigelsestiden er på tre måneder eller lenger. Da kan arbeidsgiver kreve at du tar ut ferien.

Har jeg rett til ferie når jeg er helt ny på jobben?

 • Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kreve ferie hos ny arbeidsgiver forutsettes det at du ikke har avviklet full ferie på din tidligere jobb.
 • Starter du før den 30. september, har du krav på å avvikle hele ferien (25 virkedager).
 • Du kan også kreve å få tre ukers ferie i hovedferieperioden, om du starter før 15. august.
 • Starter du i ny jobb etter 30. september kan du allikevel kreve å få avviklet én ukes ferie samme år.

Relevante lover og regelverk

BFO jobber for:

 • I forsvarssektoren skal det være balanse mellom arbeid og privatliv.
 • Forsvaret skal sørge for at personellet kan kombinere både utdanning og karriere i Forsvaret med et godt familieliv.