Arbeidsmiljø

BFO prioriterer styrking av forebyggende HMS-arbeid i Forsvaret, robuste avdelingsstrukturer, passende vern for alle og omsorg for vårt personell. Les mer om vårt fokus for et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljø i Forsvaret

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at du som tilsatt og kollegaene dine har et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet i Forsvaret skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (arbeidsmiljøloven § 4 -1). Velferdsgoder og sosiale tiltak er bra som et tillegg, men erstatter ikke det systematiske forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidstilsynet har utviklet en arbeidsmiljømodell som viser at arbeidsmiljøet er summen av og samspillet mellom flere faktorer.

Viktige faktorer er arbeidsbetingelsene dine og arbeidsmiljøarbeidet som utføres i avdelingen – og ikke minst hvordan du, kollegaene og lederen din beskriver, vurder og opplever arbeidsbetingelsene og arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg kommer de helse- og velferdsmessige konsekvensene dere opplever i avdelingen og hvordan dine og kollegaenes kompetanse og egenskaper fungerer sammen. Alt dette er det totale arbeidsmiljøet. Modellen viser hvilke tema loven stiller krav til innenfor organisatorisk, psykososialt, fysisk, ergonomisk, kjemisk og biologisk område.

Relevante lover og regelverk

BFO jobber for:

  • Det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i Forsvaret må styrkes.
  • Forsvarets struktur og bemanning i avdelingene må være robuste nok til å håndtere funksjonelt fravær slik at det midlertidige fraværet ikke blir en ekstra belastning for gjenværende kollegaer.
  • Personell som gjennom forskrift unntas vern som gjelder i samfunnet for øvrig skal sikres passende vern.
  • Forsvaret er en IA-bedrift og har et særskilt ansvar for å ivareta sine tilsatte i egen organisasjon. Det skal derfor tilrettelegges for å ivareta personell med yrkesskader og ved sykdom.